โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  10

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45554   นาย ภาสกร ประกอบแก้ว            
2 45630   น.ส. สุภัคจิรา สุตา       ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
3 45675   น.ส. วิณัฐดา ชิวหรัตน์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
4 45690   นาย ธรรมนาถ ปันผะสงค์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
5 45704   นาย สว่างพงษ์ สายวงศ์ปัญญา            
6 45708   น.ส. ณภัทร ประทุมวรรณ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
7 45714   น.ส. บุษราภรณ์ ก้อนมะเขียว ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
8 45716   น.ส. เบญญาภากรณ์ ตันวิตรานนท์       ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
9 45718   น.ส. พลอยลิน สายตุ่นแก้ว       ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
10 45722   น.ส. ศานันทินี คะวงศ์ดอน            
11 45739   นาย ปวริศ เทพรักษาฤๅชัย            
12 45742   นาย วัชรสินธ์ เกษอารีย์รัฐ            
13 45764   น.ส. นานาพร นันทวงค์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
14 45767   น.ส. ปราณปริยา โสดา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
15 45795   นาย ศุภภณ ตัณศุภผล            
16 45815   น.ส. รินรดา ฉิมประเสริฐ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
17 45816   น.ส. ลลิตภัทร ทรัพย์ทวี            
18 45821   น.ส. อภิชญา เชื้อตา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
19 45912   น.ส. วาดฝัน กรรโมทาร            
20 45925   นาย นิติภูมิ วงศ์ใหญ่            
21 45928   นาย ภัทรพล เรือนปา            
22 45933   นาย รัชตะ คำพิทำ            
23 45956   น.ส. รุจิกานต์ กันทวงศ์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
24 45958   น.ส. สุพิชญ์สินี คำโพธิ์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
25 45961   น.ส. อชิรญา ณ ทุ่งฝาย ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
26 46009   น.ส. อรัชพร ขาวอ่อน ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
27 46017   นาย ติณห์ ศรีละวรรณโณ            
28 46037   น.ส. ชนนิกานต์ ไชยศักดา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
29 46038   น.ส. ชนาภา ฟุ้งกิตติ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
30 46102   น.ส. สุภาภรณ์ เอียดเล็ก ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
31 46103   น.ส. โสภาภรณ์ เตชนันต์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
32 46107   นาย เจษฎา มหาวันอุตม์            
33 46118   นาย ภาราดล ต่อปัญญา            
34 46140   น.ส. เนตรชนก คำธิ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
35 46144   น.ส. ภัทรวดี แก้วบุญปั๋น ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
36 46199   นาย กิตตินันท์ อัษฏเมธี            
37 46267   น.ส. ปัณฑ์ชนิตตา ชื่นจิตต์ศิริ       ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
38 48569   น.ส. นิภาธร โชติพฤกษ์ชูกุล       ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
39 48570   น.ส. มัลลิกา ศรีเฟย       ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
40 48571   น.ส. อัณศยา นวลแสง