โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  1

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45496   นาย ชุติพนธ์ บุญนำมา            
2 45497   นาย ณัฐพงษ์ ต๊ะวงศ์            
3 45498   นาย ณัฐภัทร ฉัตรชัยสถาพร            
4 45500   นาย ธนัช พงษ์เลาหพันธุ์            
5 45504   นาย ภานุสรณ์ อ้วนใส            
6 45509   น.ส. ฉัตรณภัทร์ ทินอยู่ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
7 45510   น.ส. ญานิกา ตรีเจริญสมบูรณ์       ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
8 45511   น.ส. ฐิตารีย์ ทิวงศ์ษา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
9 45512   น.ส. ณฤทัย ปาโกวงค์       ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
10 45513   น.ส. ธัญศิริ ศรีอาวัชนาการ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
11 45515   น.ส. ปรวีร์ ปั้นเทศ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
12 45517   น.ส. พนิดา อินต๊ะวัง ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English on Movie 838
13 45519   น.ส. ภัทรภา วงศ์จา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
14 45520   น.ส. ภัทรลดา ใจฝั้น ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
15 45523   น.ส. วริศรา ไชยเรือน ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
16 45524   น.ส. สุภจิรา สุภัควาณิชย์       ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
17 45527   นาย ธัญเทพ ทองป้อง            
18 45528   นาย ภูวมินทร์ วงค์เมาะ            
19 45529   นาย ศุภกร ธิวงศ์เงิน            
20 45530   นาย สุธี ชุ่มใจ            
21 45531   น.ส. กวิสรา จังตระกูล            
22 45535   น.ส. ประภาเเสง ป้อข่วง       ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
23 45536   น.ส. ปารียา ปาละวงศ์       ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
24 45622   น.ส. พัทธนันท์ พงษ์พูล ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
25 45638   นาย นิธิศ คุณาพงศ์ศิริ            
26 45650   นาย สิรวิชญ์ พงศ์วิลาวัณย์            
27 46154   นาย ธนทัต จิตรหมั่น            
28 46157   นาย ภัทริน ต๊ะมะโน            
29 46160   นาย วัชริศ เขียวสนุก            
30 46166   น.ส. ชัญญาณัฏฐ์ ศรีนวลไชย ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
31 46167   น.ส. ชุติมา ไชยยากูล ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
32 46169   น.ส. ณิชากร แสงรัตนธงชัย ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
33 46173   น.ส. นัทชา โชคกิตติวัฒน์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
34 46176   น.ส. ปิ่นปินัทธ์ สุขปั้น ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
35 46178   น.ส. เพ็ญพิชา น้อยเครือ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
36 46179   น.ส. ภาสินี พรมเหลา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
37 46188   น.ส. ชมดาว ทิพย์ศรีจันทร์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
38 46189   น.ส. ณัฐณิชา มูลใจทราย ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
39 46192   น.ส. ธัชพรรณ วรรณาลัย ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
40 46194   น.ส. นาริฐา สังข์พัชรวงศ์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
41 46213   น.ส. แผ่นฟ้า มารุจิวัฒน์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
42 46214   น.ส. มนสิชา เถื่อนบัวระบัติ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0