โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  9

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46268   นาย กรินทร์ ชูศิริ            
2 46270   นาย ชาญชล ภานุศุภนิรันดร์            
3 46271   นาย ไชยรัตน์ ชัยอาษา            
4 46273   นาย ณัฐชนน สิทธิไพศาล            
5 46276   นาย ธรรมรัตน์ สุทธรินทร์            
6 46278   นาย ธีรภัทร จำปาอูป            
7 46279   นาย ธีรภัทร วงค์ษา            
8 46280   นาย ปาณัท บุญน้อม            
9 46281   นาย เพชรกล้า นาฑีทอง            
10 46282   นาย ภูเบศร์ ชุมภูสืบ            
11 46283   นาย ยศวัจน์ พิพัฒนวัฒนากุล            
12 46284   นาย วรพล สมุทธารักษ์            
13 46286   นาย วีรภัทร หวังรุ่งโรจน์            
14 46288   นาย สุขสันต์ สาคร            
15 46296   น.ส. ภัคจิรา สมพมิตร ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
16 46298   น.ส. วาริศา อุปนันท์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
17 46299   นาย กฤตกานต์ อุดมกฤตยาชัย            
18 46301   นาย รพีร์ ดอนมูล            
19 46322   นาย ณภัทร วงศ์ธิดา            
20 46345   น.ส. ณิชกานต์ ตันจันทร์กูล ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
21 46439   น.ส. ณัฐณิชา แก้วปัญญา ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
22 46708   นาย พบพระ สาธุ เสนาธรรม            
23 46923   นาย คมชาญ ไชยวงค์            
24 49352   นาย มนต์ณภัทร คุ้มวงษ์            
25 49353   น.ส. นันฐกานต์ เขียวติ๊บ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
26 49354   น.ส. ปฏิพร ยะฟู            
27 49355   น.ส. ฉัตรชฎา แปงฝั้น ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
28 49356   น.ส. รัตตินันท์ ปัญญาวรรณ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
29 49357   น.ส. พรนิภา อินพิชัย            
30 49358   นาย พิชญะ โอดปะละ