โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  8

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46374   นาย รัชชวกร จิรศุภางกูร            
2 46380   นาย อธิป งามจิตต์เอื้อ            
3 46924   นาย จตุรวิทย์ อุปรโคตร            
4 46925   นาย จิรโชติ ศรีจิรานนท์            
5 46926   นาย ณัฏฐชัย เตชะนิเวศน์            
6 46928   นาย ธรรมสรณ์ ธรรมสรางกูร            
7 46929   นาย นนทวิทย์ วงศ์ประเสริฐ            
8 46931   นาย ภัทรวินท์ สุมา       ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
9 46936   นาย อติชาติ ไชยสาร            
10 46937   นาย อนัส ละงู            
11 46938   น.ส. ชนกานต์ ชามาตย์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
12 46939   น.ส. ชิดชนก ศรีวิลัย ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
13 46941   น.ส. ณิชากร กาตาสาย ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
14 46942   น.ส. ณีรนุช สีธิคำ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
15 46943   น.ส. ธนัชพร สาลีผล ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
16 46944   น.ส. นิดานุช ตักเตือน ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
17 46946   น.ส. พศิกา เทศศรีเมือง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
18 46947   น.ส. พัชริญา ดวงฟู ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
19 46949   น.ส. รติรัตน์ ภควิวัฒน์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
20 46951   น.ส. สิริกร แก้วปัญญา ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
21 46952   น.ส. สุรัชธรีย์ แสงศิริ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
22 46953   น.ส. อชิรญา วุฒิธนูทอง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
23 46954   น.ส. พิชามญชุ์ หล่อลิปิวงศ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
24 46956   นาย กนก ตุ้มท่าไม้            
25 46963   น.ส. ณัฐธยาน์ เงาธรรมทรรศน์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
26 46964   น.ส. ทรงอัปสร เอี่ยมสำอางค์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
27 46965   น.ส. ธนัทภัทร รักษ์บำรุง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
28 46969   น.ส. ศุภาวีร์ จุลบุตร ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
29 49351   นาย ทรัพย์สาคร ธิเลิศ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311