โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  7

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46290   นาย อานุภาพ ตั้งตรัสสา            
2 46304   น.ส. จันทร์ชนก ปันทะโชติ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
3 46327   นาย วิชญ์พล ช่อไชยกุล ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
4 46338   น.ส. ชญานิศ เครือยศ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
5 46364   นาย กฤษณพล วรรณารักษ์            
6 46373   นาย รณกร ยาบ้านแป้ง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
7 46377   นาย ศุภพล วงค์สวัสดิ์            
8 46420   นาย นนทพัทธ์ ศักดิ์ชัย ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
9 46422   นาย ปริญญา วัฒนกิจไกรศรี            
10 46472   นาย ภูมิพงศ์ ใจแจ่ม            
11 46483   น.ส. กัลยกร วังเเวว ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
12 46488   น.ส. ณัฐธิดา ใจมวน ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
13 46497   น.ส. ภามินี วงศ์โท๊ะ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
14 46499   น.ส. ภูริชา ภูธิวุฒิ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
15 46535   น.ส. ขวัญทิพย์ ทิพยศุภลักษณ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
16 46653   นาย พศวีร์ ธิติเธียรพงษ์            
17 46710   นาย ภัคพล บุตติ            
18 46797   นาย นะโม รุ่งกิจเลิศสกุล            
19 46973   นาย คุณากร เฟรดดริค ใจคำ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
20 46987   น.ส. ณัฏฐกานต์ โอฬารจันทโรทัย            
21 46991   น.ส. เนืองนิมมาน กะฐิน ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
22 46997   น.ส. เรืองรุ้งคำ คำสม ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
23 47063   นาย นิติศาสตร์ คำแดง            
24 47070   น.ส. แพรวา จำเริญนุสิทธิ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
25 47822   นาย จารุกิตติ์ เปี่ยมจริยคุณ            
26 49346   นาย ธนโชติ วริศากุล            
27 49347   นาย ธนพงษ์ สินวนาทรัพย์            
28 49349   น.ส. พิมพ์วิภา สิงห์ชัย ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
29 49350   น.ส. รัฐพันธ์ศิริ เขื่อนแก้ว ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709