โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  6

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46172   น.ส. ธัญญาเรศ อุปทอง            
2 46274   นาย ตรีจิตร เหลี่ยมสมบุญ            
3 46316   นาย ก้องภพ หมองู            
4 46320   นาย ณฐกานต์ภู ตามเดช            
5 46329   นาย ศุภักษร บุญสืบ            
6 46334   น.ส. กฤติยาภรณ์ ปันตุ่น ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
7 46347   น.ส. ธมนวรรณ ธรรมสิทธิ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
8 46351   น.ส. ปรีชญา ต้นโนนเชียง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English on Movie 838
9 46360   น.ส. สุตาภัทร เฉลิมวงค์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
10 46362   น.ส. อมราวดี คะเรรัมย์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
11 46367   นาย ธนพงษ์ อินต๊ะรัตน์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
12 46382   น.ส. ชนม์ชนันทร์ สุภาแก้ว ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
13 46383   น.ส. ชนยชา จันทาวุฒิกุล ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
14 46386   น.ส. ธัญญาภรณ์ โสภาฮุย ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
15 46388   น.ส. ธิติสุดา วงค์ทนา ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
16 46393   น.ส. พนาพร สายปินตา ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
17 46399   น.ส. ภัทรจันทน์ ต๊ะผัด ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
18 46409   น.ส. อลีนา อรุณมณี ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
19 46414   นาย ชญานิน อนันต์รัตนากูร ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
20 46443   น.ส. นรีกานต์ รัญจวน ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
21 46505   น.ส. สัณห์สินี ชุมแก้ว ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
22 46513   นาย ณัชพล อิทธิโรจนวงศ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
23 46546   น.ส. ภรณ์พรรณน์ จีรปัญญาทิพ            
24 46584   น.ส. ณัฏฐนิช บุญสถิตย์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
25 46586   น.ส. ธัญญ์ลักษณ์ จีรปัญญาทิพ            
26 46668   นาย อานนท์ แต้มคม            
27 46672   น.ส. ชนาธิป อ้างอิง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
28 46686   น.ส. วรพิชชา เมืองยศ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
29 46689   น.ส. สิรินทิพย์ แข็งแรง       ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
30 46745   นาย ชาญณรงค์ ดวงสุภา            
31 46780   น.ส. สุมิญช์ธิรา เทพปินตา ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
32 46813   น.ส. ณัฐนิช เหลืองรัชพันธุ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
33 46823   น.ส. พิชญา คำวงษา ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
34 46827   น.ส. วรัญญา สมนาค ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English on Movie 838
35 46843   นาย ภูริณัฐ ใจบุญ            
36 46847   นาย ศุภกร สุขศิริ       ก30925 English corner 859
37 46860   น.ส. ชาลิสา ชาวเขลางค์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
38 46862   น.ส. ณัฐชฎาพร พิสกุล ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
39 46878   นาย คเชนทร์ เวียงทอง            
40 46930   นาย พีรดนย์ นามวงศ์            
41 46962   น.ส. ชลธิชา สอนดี ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
42 46972   นาย กานต์ธีร์ ทองจิบ            
43 47071   นาย ธีรภัทร์ ทาสุรินทร์            
44 49319   น.ส. กฤตพร อยู่สุธา ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0