โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  4

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46269   นาย ชยากร ศรีโรจนกุล            
2 46328   นาย ศตพร ธรรมจักร์            
3 46335   น.ส. กัญญาวีร์ มีชื่อ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
4 46344   น.ส. ณัฐริกา ภิระบรรณ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
5 46361   น.ส. สุธีมนต์ ไชยวงศ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
6 46368   นาย ธนศักดิ์ ธรรมสอน            
7 46379   นาย สิทธิชัย ศรีแกวงศ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
8 46391   น.ส. ปวริศา ศิริชุ่ม ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
9 46404   น.ส. วรันธร จินตนพงศ์พันธุ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
10 46405   น.ส. วรางคณา แสนทอน ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
11 46406   น.ส. สิรินภา คุ้มภัยเพื่อน ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
12 46417   นาย เดชาธร บุญประโหลก            
13 46426   นาย ภีมพ์ บุญพา            
14 46435   น.ส. ชนิดาภา ยาท้วม ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ลายเส้นภาพไทย 603
15 46456   น.ส. ศศิธร พุทธสอน ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
16 46457   น.ส. สุชัญญา ทักษิณาพิมุข ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ลายเส้นภาพไทย 603
17 46531   น.ส. กศยา พานดง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
18 46537   น.ส. จิดาภา ไชยกุล ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
19 46543   น.ส. ธัญชนก ธรรมวงค์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
20 46548   น.ส. วรฤทัย ทองกิ่ง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
21 46556   นาย การุณศีล จันทร์ศิริ            
22 46557   นาย คุณานนต์ วังสมบัติ            
23 46577   น.ส. กวินธิชา บัวมั่น ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
24 46717   น.ส. ณัฏฐธิดา วะเท ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ลายเส้นภาพไทย 603
25 46718   น.ส. ณัฐกานต์ มีชื่อ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
26 46733   น.ส. ศิวลักษณ์ ต่วนเทศ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ลายเส้นภาพไทย 603
27 46735   น.ส. สุทธิกานต์ วงศ์ไชย ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
28 46761   น.ส. กนกกร ศรีสมวงศ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
29 46774   น.ส. แพรววรินทร์ โนปิง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
30 46776   น.ส. รุ่งทิวา เตจ๊ะ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
31 46799   นาย ภูวเนตร เพชรประสิทธิ์กุล            
32 46800   นาย เมธาสิทธิ์ เขียวปิง            
33 46806   นาย อติวิชญ์ อนันต์ไชย            
34 46818   น.ส. นภัสสร เครือวงศ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
35 46829   น.ส. สุภัทรามิญช์ เทพปินตา ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
36 46839   นาย พชรดล ศิริพันธุ์            
37 46896   นาย ศุภณัฐ วังทิพย์            
38 46914   น.ส. พิชยา มั่นการ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
39 46920   น.ส. สุกฤตา วงค์ลอดแก้ว ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
40 46950   น.ส. วรรณลดา ไชยโส ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ลายเส้นภาพไทย 603
41 49311   น.ส. ณัชวิภา จันทนะ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
42 49318   น.ส. สวรรยา นันต๊ะภาพ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
43 49359   นาย ภูวนัย โชติธนารีย์            
44 49363   น.ส. พิชญกาญจน์ ประกอบศิลป ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ลายเส้นภาพไทย 603
45 49374   น.ส. เนตรญาดา แซ่พ่าน ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345