โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  16

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46516   นาย ธนภัทร วงค์คำ            
2 46518   นาย ธนัยนันท์ ภาสน์ประวิตร            
3 46519   นาย นวพล ยะสมจิตร์            
4 46552   น.ส. สุดารัตน์ นาชัยเวียง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
5 46564   นาย ธนโชติ พวงพยอม ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
6 46573   นาย ยุทธภูมิ สาปคำ            
7 46591   น.ส. ปรียารัตน์ มีมาก ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สังคม 415
8 46597   น.ส. ศุภธิดา วังสมบัติ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สังคม 415
9 46649   นาย จตุพร พันธ์สุภา ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
10 46675   น.ส. ณัชชา ทาประเสริฐ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
11 46702   นาย ธนวัฒน์ ใจโต            
12 46704   นาย นนทกร จันทรา            
13 46713   นาย ภูวดล มาลา            
14 46724   น.ส. นัติฤทัย อัมภิวงศ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
15 46770   น.ส. ปัณณพร บุญเกิด ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สังคม 415
16 46775   น.ส. เมทินี คุ้มวงษ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
17 46825   น.ส. รชฏ วรสิริธาดา ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
18 46840   นาย พศุตม์ ลาภมาก            
19 46866   น.ส. บัณฑิตา พนัสจุฑาบูลย์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
20 46876   น.ส. หยาดเพชร ชีวะเจริญ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
21 46892   นาย วรเมธ คำภิโล            
22 46906   น.ส. ธัญยธรณ์ ตุ้ยชัย       ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
23 46916   น.ส. ฟาริกา ธรรมเลิศ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
24 46921   น.ส. สุประวีณ์ มโนวรรณากุล ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
25 47075   น.ส. ณิชารีย์ ศรีจันทร์ดร            
26 47082   นาย อัครเสรษฐ อินทนา            
27 49340   นาย ณัฐภัทร จักรคำ            
28 49341   นาย ธนกฤช มุงเมือง            
29 49343   นาย ภาณุวิชณ์ มะโนใจ            
30 49344   นาย รัฐชานนท์ ก๋องแก้ว            
31 49345   น.ส. อัญญรัตน์ กันตา ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114