โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  15

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46336   น.ส. จิดารัตน์ หลักแหลม ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English corner 859
2 46354   น.ส. ไพรไพลิน คลังภักดี ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
3 46425   นาย ธชย ศรีรัตนมงคล            
4 46433   น.ส. จุฑามาศ ทองสุข ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ภาษาเยอรมัน 825
5 46437   น.ส. ชลดา ไชยเกตุ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
6 46441   น.ส. ธนพร มีข้าว ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
7 46492   น.ส. ปณิตตรา ทูนแก้ว ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 บาสเก็ตบอล 503
8 46523   นาย ภาณุวิชญ์ พลอยแย้ม ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
9 46619   นาย ศุภัช ผลศรีนาค            
10 46631   น.ส. ธัญพร อิทธิชัยพล ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
11 46637   น.ส. พันวสา แสงหิรัญ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
12 46643   น.ส. ศวิตา อินประสิทธิ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
13 46661   นาย รวิศ เฉิน ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
14 46692   น.ส. อัชฌาวดี เหล่าธีระศิริ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
15 46726   น.ส. ปณภรณ์ พงษ์พูล ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
16 46743   นาย ชลวิชญ์ วงศ์วังสกุล            
17 46754   นาย รัฐภูมิ วงศ์ใหญ่       ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
18 46765   น.ส. ณัฏฐณิชา มีครัว ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
19 46766   น.ส. ณัฏฐ์นรี กัญจน์ธนทัต ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
20 46777   น.ส. วิชญา เกิดมงคล ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
21 46779   น.ส. สกุลรัตน์ ศิริวัฒนไพบูลย์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 บาสเก็ตบอล 503
22 46815   น.ส. ณิชาภัทร์ เชื้อสาร ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
23 46816   น.ส. ธัญรดา ธรรมรักษ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
24 46821   น.ส. ปวีณ์นุช ปงกองแก้ว ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
25 46859   น.ส. ชาลิสา สง่าศรี ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
26 46868   น.ส. พนมวรรณ วะเท ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0       ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
27 46870   น.ส. พิมพ์มาดา สำราญเริงจิตร์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433      
28 46874   น.ส. วิลาสินี ปีบ้านใหม่ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
29 46875   น.ส. สริตา พิมวาปี ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
30 46899   น.ส. กนกวรรณ จิตต์จริง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
31 47072   น.ส. ภานุชนาถ กล้าจริง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
32 47077   น.ส. ณัฐชญา เครืออินตา ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
33 49333   นาย ณัฐภูมิ ปิ่นน้อย ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
34 49334   น.ส. ชนิตา นันยะ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
35 49335   น.ส. ณรัก กาวิโล ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 จิตอาสาศิลป์ 608
36 49412   น.ส. พรปวีณ์ ฐิติชัยวรภัทร ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
37 49419   นาย รัตนเดช ทัศมะเริง