โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  14

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46085   น.ส. กมลรัตน์ พรินทรากูล ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
2 46365   นาย กิตติภพ โสภะ            
3 46366   นาย ณัชปรัชญ์ พันธุ์พิริยะ            
4 46407   น.ส. สุชานันท์ กันหาเวียง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
5 46413   นาย จุลจักร เหมยฟอง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สังคม 415
6 46475   นาย วทันยู วุฒิพงษ์พิทักษ์            
7 46480   นาย สหัสวัต สุมนต์ธรรมกุล ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
8 46487   น.ส. ณัฐชา หมูแก้ว ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
9 46491   น.ส. นงนภัส มิ่งขวัญ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30927 แนะแนว 910
10 46495   น.ส. เพียงฤทัย ปวงทุเลา ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 วงโยธวาทิต 610
11 46496   น.ส. ภัทรา สมณะ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
12 46504   น.ส. วีระญา พงศ์มีสุขสุจริต ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30927 แนะแนว 910
13 46532   น.ส. กัญภาพร ฝันถึงภูมิ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
14 46539   น.ส. พัชรวลัย สมกองแก้ว ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 บาสเก็ตบอล 503
15 46542   น.ส. ธนภรณ์ ปิงแก้ว ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 บาสเก็ตบอล 503
16 46549   น.ส. ศิรประภา สินธุวาทิน ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
17 46551   น.ส. สุชาวดี มาลีบุตร ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
18 46553   น.ส. อรณิชา มูลใจ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
19 46578   น.ส. กัญญพัช ขันคำตั้ง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 วงโยธวาทิต 610
20 46632   น.ส. ธีริศรา ธาดาสิริบุญญา ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
21 46657   นาย ภูมิณัฐ ปันทะ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
22 46664   นาย วรเวช โยธา ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
23 46667   นาย อาทิตย์ ธีรวรุตม์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
24 46669   น.ส. กมลลักษณ์ เป็งงำเมือง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 วงโยธวาทิต 610
25 46679   น.ส. ปรีณา เกิดปัญญา            
26 46712   นาย ภูรินทร์ ฟองแพร่            
27 46731   น.ส. รักษิณา แดงช่วง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
28 46738   น.ส. อักษราภัค ปัญญายืน ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
29 46742   นาย ชญานิน ปละอุด            
30 46750   นาย พลกฤต เทพนามวงค์            
31 46752   นาย ภาณุพงษ์ ลำปน            
32 46764   น.ส. ชัญญานุช บุญชุม ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
33 46767   น.ส. ธวัลรัตน์ พรมเชื้อ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 บาสเก็ตบอล 503
34 46783   น.ส. อารยา ผัสดี ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
35 46828   น.ส. ศุภสุตา ไชยชนะ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 จิตอาสาศิลป์ 608
36 46853   น.ส. กฤตยาณี ต่อสู้ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
37 46861   น.ส. ณัชชา ถาวรคุณ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
38 46895   นาย ศุภกาญจน์ วีระกุล            
39 46971   นาย กฤษกร เทพชัย            
40 46978   นาย ภูวิศ บัวรวย ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
41 46979   นาย ฤตธกร มหาวรรณ์            
42 46995   น.ส. ภัณฑิรา น่วมเกตุ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
43 46999   น.ส. วิสาขา ปรีดาอนันทสุข ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English corner 859
44 49336   นาย ธิติพล กันธะณะ            
45 49337   นาย ศรัณย์ภัทร อรุณประสิทธิ์            
46 49338   น.ส. ธนพร ทองเงิน ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
47 49339   น.ส. สรัลชนา สุรินทร์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
48 49348   นาย ธเนศ ตาคำมา