โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  13

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46445   น.ส. เนตรนรี ยิ้มศรี ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
2 46473   นาย ภูริบดินทร์ สมคะเน            
3 46474   นาย วงศกร ชัยศรี            
4 46490   น.ส. ตรีรดา วงศ์สรรเสริญ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
5 46506   น.ส. อมิตา บางหลวง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
6 46515   นาย ต้นตะวัน มาตุลี            
7 46517   นาย ธนฤกต จันทร์ฉาย            
8 46522   นาย พีรณัฐ เข็มนาค            
9 46528   นาย วุฒิวัฒน์ วงศ์สถิตย์ดี            
10 46529   นาย ศุภกิตต์ จานแก้ว            
11 46533   น.ส. กิตติกาญจน์ ข่มอาวุธ       ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
12 46547   น.ส. วณิชชา วิละน้อย ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
13 46555   นาย กฤตเมธ กูลเมือง            
14 46565   นาย ธีรภัทร เนตรรัศมี            
15 46580   น.ส. เจนจิรา สินมา       ก30923 งานใบตอง 731
16 46582   น.ส. ชุติกาญจน์ ฟูจา       ก30923 งานใบตอง 731
17 46610   นาย บัณฑิต แซ่โต๋ว            
18 46622   นาย อภิวิชญ์ เทพสืบ            
19 46651   นาย พงศกร วาตาปงสัก            
20 46652   นาย พศวัต สุวรรณรอด ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
21 46654   นาย พัฒรพงษ์ ยะเรือนงาม            
22 46660   นาย สิทธิศักดิ์ ศรียศ            
23 46682   น.ส. ปาริชาต อินทร์ประสิทธิ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
24 46685   น.ส. รศิกา จตุพรจรัส       ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
25 46695   นาย กิตติพศ วงศ์กาปิน            
26 46725   น.ส. ณัชญารัตน์ อูปทอง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
27 46728   น.ส. ภาวนา เกตุแก้ว ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
28 46790   นาย ณัฐพงศ์ วิภูษณะ            
29 46809   น.ส. ขัตติยา เปล่งสินวัฒนา ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
30 46819   น.ส. นภา ตะนะเกต ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
31 46838   นาย นพรัตน์ อูบตุ้ย ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
32 46850   นาย อภิชาติ เด่นไชยรัตน์            
33 46852   นาย อาทิตย์ วงศ์ษา       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
34 46858   น.ส. ชลธิชา โวหาร ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
35 46887   นาย ภูบดินทร์ พัชระภัทร์            
36 46893   นาย วิธวินท์ ธิปทา            
37 46901   น.ส. จรรยพร อัสสกุล            
38 46915   น.ส. พิมพ์ชนก ใจตาบุตร ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
39 47083   น.ส. ณัฏฐชา ยะเปียง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
40 49323   นาย ธนัช ภูพวงประทุม            
41 49324   นาย ธีรพัทธ์ เชื้อบุญมี            
42 49327   น.ส. ปรางค์มุก เครือศรี            
43 49328   น.ส. กชพร ชัยชมภู            
44 49384   น.ส. นลิน เธอจันทึก ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
45 49424   น.ส. กชกร ชัยชมภู