โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  12

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46277   นาย ธรรศกร เตชธรรมวรรต ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
2 46460   นาย ชนกชนม์ กองกันทะ            
3 46471   นาย ภูฟ้า นันทะ            
4 46494   น.ส. พิรกานต์ วงศ์คำลือ            
5 46510   นาย จิราวัฒน์ วัฒนศิริศักดิ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 บาสเก็ตบอล 503
6 46520   นาย พงศกร ทองนุ้ย            
7 46524   นาย ภูธเนศ พาที            
8 46560   นาย ฉัตรดนัย รัศมิทัต            
9 46567   นาย นวพล เหล่มนำชัย            
10 46570   นาย พชรชาติ พรมแก้วงาม            
11 46594   น.ส. ภิรัญญาพร ใจจันทร์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
12 46600   น.ส. อาณิก้า ฮอร์แมน            
13 46621   นาย เสกสิทธิ์ พวงเงิน            
14 46638   น.ส. เพ็ญพิชชา ไชยศรี ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
15 46662   นาย รัตนพงษ์ หาขาย ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
16 46666   นาย วีรภัทร คำน้อย            
17 46670   น.ส. เกศวรินทร์ วิลัยราช ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
18 46671   น.ส. จิตตินี เอ้ยวัน ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
19 46673   น.ส. ชลธิดา อินต๊ะรักษา ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
20 46683   น.ส. ภัทริกา โนเเก้ว ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
21 46694   นาย กันตินันท์ พรมใจ            
22 46714   นาย อนุวัช อุ่นผาง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
23 46715   น.ส. ชัญญา นิลจันทร์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
24 46758   นาย สุริยัน วรรณบวร            
25 46759   นาย อนพัทย์ การดื่ม ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
26 46768   น.ส. นาฏนารี คำห้วยหาร ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
27 46771   น.ส. ปิยะภรณ์ สีตาบุตร ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
28 46808   น.ส. เกศรินทร์ ส่งมหาชัย ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 A Math 232
29 46812   น.ส. ณัฐณิชา พิมพะสาลี ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 จิตอาสาศิลป์ 608
30 46849   นาย อนันตยศ แก้วมารัตน์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
31 46881   นาย ณัฐภูมิ วีละน้อย            
32 46886   นาย ปณชัย สี่สุวรรณ            
33 46907   น.ส. ธิติพร แย้มวจี ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
34 46976   นาย ปัณณธร สุทธนู            
35 46982   นาย อดัมแอลเลน แมนดิโก ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English corner 859
36 46983   น.ส. กมลชนก สมานศรี ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 นาฏยลีลา 611
37 46988   น.ส. ณัฐณิชา ตันหราพันธุ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 นาฏยลีลา 611
38 46990   น.ส. น้ำเพชร มูลแก้ว            
39 47061   น.ส. กัลย์สุดา แก้วคำมูล ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
40 47066   นาย พลดา กังวาฬ            
41 47080   น.ส. กัญญาภัค คะสะธรรม ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
42 49321   นาย ชัยมงคล ปวนบุญนำ            
43 49325   นาย ภัทรพล เครือคำ            
44 49329   น.ส. พิชญธิดา ช้อนทอง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114