โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45539   น.ส. สุพิชญา โท๊ะนาบุตร ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
2 45547   นาย ธนวัฒน์ อยู่ยืน            
3 46466   นาย เบญจรงค์ ต๊ะวัง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
4 46478   นาย สราวุฒิ จุราเพชร            
5 46554   นาย กฤตณัฐ จิรเมธาธร            
6 46569   นาย ปุญญาพัฒน์ บุญธรรม            
7 46575   นาย สรัล สุทำปวง            
8 46589   น.ส. ปริชญา พงษ์สมุทร ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ศิลปะการแสดง 602
9 46592   น.ส. พิชญา สิงหฤกษ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
10 46595   น.ส. รินลณี ช่วงจันทร์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
11 46598   น.ส. สิริวิมล ใจแก้ว            
12 46599   น.ส. สุมินตรา พฤกษะวัน ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
13 46602   นาย กฤชเชาว์ ภูวิจิตร์            
14 46611   นาย ภัทรเดช คงสวัสดิ์            
15 46624   น.ส. กัลยกร วิจิตรยืนยง            
16 46655   นาย ภัทรนนท์ ชูเรืองฤทธิ์            
17 46658   นาย ภูริภัทร อัครมณีประการ            
18 46676   น.ส. ณัฐณิชา มาสุข ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ศิลปะการแสดง 602
19 46691   น.ส. อรุชา ไชยองค์การ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
20 46696   นาย กีรติ ถิ่นนคร            
21 46705   นาย ปรัชญา แก้วนาติ๊บ            
22 46706   นาย พงศ์ฑัต เทพยุหะ            
23 46721   น.ส. ณัฐณิชา ณ คำ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
24 46727   น.ส. พรปวีณ์ ฉันทะ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
25 46729   น.ส. ภูษณิศา อินดาวงศ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สวดมนต์ 431
26 46749   นาย ตระกูลเทพ เทพศิริ            
27 46769   น.ส. นีรชา จอมอินตา            
28 46772   น.ส. พัชราภรณ์ ดวงใจ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
29 46793   นาย ต้นกล้า แต้มคม            
30 46810   น.ส. จุติมน ดีแก้ว ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
31 46832   นาย ฐิติภัทร วาสนา            
32 46833   นาย ณภัทร ทองสุก            
33 46851   นาย อภิสิทธิ์ ทวีบุญ            
34 46872   น.ส. ลดา พจนาเทพารักษ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
35 46904   น.ส. จิราวรรณ หาญฟ้าเลื่อน ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
36 46919   น.ส. สโรชา สุวรรณ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
37 47065   นาย อดิศร ใจทะวงค์            
38 47067   น.ส. ฐิติกานต์ ดำจ่าง            
39 47068   นาย ณัฐสิทธิ์ วิ่งเร็ว ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
40 47079   น.ส. หัสจารี ทำอินแก้ว ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30919 กรีฑา 509
41 49326   นาย อนันตชัย ขาวนอก            
42 49331   น.ส. หทัยทิพย์ ทะริยะ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748