โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  10

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46305   น.ส. ญาณิศา สุธรรม ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English on Movie 838
2 46318   นาย ชรัณ หลิมเจริญ            
3 46324   นาย ณานวิทย์ น้อยบุตรแก้ว            
4 46340   น.ส. ชยาทิพย์ ขัดทวงศ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
5 46343   น.ส. ณัฐชานันท์ คำแก้ว ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
6 46350   น.ส. ปนัดดา ปัญวงค์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
7 46353   น.ส. พิมพ์ญาดา ใจมั่น ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
8 46355   น.ส. ภรตา สุวรรณมา ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
9 46358   น.ส. สาธิยา ไหวพินิจ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
10 46384   น.ส. ชุติกาญจน์ แก้วศิริพันธ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
11 46392   น.ส. ปัณฑิตา แปงปวน ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
12 46394   น.ส. พรพิมล สมศรี ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
13 46395   น.ส. พรรณภัทร วงษ์เม่น ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English on Movie 838
14 46396   น.ส. พลอยวรินทร์ คำแก้ว ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
15 46398   น.ส. พิชามญชุ์ จำนงค์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
16 46402   น.ส. ลำเพา วีระพงษ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
17 46412   นาย เกื้อตระกูล อินทรชัย            
18 46418   นาย ธนกร ศรีวรเจษฎีกุล            
19 46423   นาย พันธ์วริศ อริยะเครือ            
20 46427   นาย ภูมินทร์ ไหวคิด            
21 46428   นาย ศุภกร วนาพันธพรกุล            
22 46432   น.ส. จิลลาภัทร ยศบุรุษ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
23 46438   น.ส. ณัฏฐ์ญดา โชติระวีวรฤทธิ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0       ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
24 46454   น.ส. วริยา แก้วประเทศ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
25 46486   น.ส. ชุติมน เตียสกุล ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
26 46498   น.ส. ภูพิงค์ สายปัน ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English on Movie 838
27 46503   น.ส. วีรยา ธิวงค์น้อย ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
28 46541   น.ส. ตวงทองทิพย์ พรมมาบุญ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English corner 859
29 46635   น.ส. บุญญารัตน์ วัฒนวาณิชย์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
30 46707   นาย พงศพัฒน์ สุทะนวน            
31 46935   นาย สิรภพ วงค์กุนะ            
32 46948   น.ส. พิมพ์พิชญ์ชา คณิตปัญญาเจริญ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
33 46980   นาย วุฒิภัทร แสนไชย            
34 46984   น.ส. กัญจนพร คำแหง ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
35 46985   น.ส. ชนัญชิดา ตากาบุตร            
36 46992   น.ส. พรรณวลัย โพธิวงศ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
37 46993   น.ส. พิชญา รัตนบุรี ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English corner 859
38 46994   น.ส. ภวิกา วชิรจินดากุล            
39 46996   น.ส. ภาสินี หอมนาน            
40 49368   นาย นพพงษ์ ไชยชนะ            
41 49369   นาย วิษณุ บาทวงษ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
42 49370   นาย เอกพรรดิ์ มั่นธนะกิจ            
43 49371   น.ส. จิราวรรณ วงเวียน ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English corner 859
44 49372   น.ส. ปาณิสรา สิทธิวงค์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
45 49373   น.ส. ปุณยสินีย์ สิงห์ศรี ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224