โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  1

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46272   นาย ณัฐชนน อินตาทิพย์            
2 46275   นาย ธนัตถ์ ดอยลอม            
3 46285   นาย วิชบูลย์ ทานุชิต            
4 46287   นาย ศิริเฉลิม ขันไชยวงค์            
5 46292   น.ส. ชารัญญา โสธนไพศาล ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0      
6 46293   น.ส. ณัฐจิรา อุดสุข ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
7 46295   น.ส. ประภาภร สิทธิวงศ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
8 46297   น.ส. วรัญชลี ชัยศรีทิพย์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
9 46302   นาย รัฐพรรณ์ อายะชู            
10 46303   นาย ศุภกร คำเขียว            
11 46306   น.ส. ณัฏฐณิชา อินละปะ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
12 46307   น.ส. ณัฐนันท์ บูรณะโรจน์ตระกูล ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สังคม 415
13 46308   น.ส. ธนัทดา จิรนุวัฒน์วงค์       ก30917 สังคม 415
14 46309   น.ส. นริศรา สุตาลังกา ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
15 46311   น.ส. พัชรนันท์ ธรรมใจกุล ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
16 46312   น.ส. พิชชาภา รักษาพล ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
17 46313   น.ส. ลีลาวดี ธิยะ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 สังคม 415
18 46314   น.ส. อริยพร พุทธวงษ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
19 46315   น.ส. อาจรียา ฝั้นเบ้า ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
20 46349   น.ส. นฤชยา ทานุสาร ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30917 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 424
21 46359   น.ส. สุชาวดี ทิพันธ์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
22 46390   น.ส. ปริญญาภรณ์ ศรีทองสุข ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
23 46400   น.ส. ภัทรธิดา เอื้อนจิตร์ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
24 46415   นาย ณัชพล ฟูอุด            
25 46416   นาย พบพล ชาสอนตากิจ            
26 46440   น.ส. ธนพร ทองอนุ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
27 46444   น.ส. นันนภัทส์ ปัญญาบุตร ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
28 46449   น.ส. พิมพ์ลดา สินพาณี ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
29 46452   น.ส. รัตติกาล เสมประยูร            
30 46453   น.ส. วรรณการณ์ จันทร์หอม ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
31 46468   นาย พชร เจียรจินดา            
32 46716   น.ส. ฐิติวรดา เกิดผล ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
33 46762   น.ส. กานต์ธีรา พรมแก้วงาม ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30921 ลายเส้นภาพไทย 603
34 46933   นาย รัฐกรณ์ ปุกคำ            
35 46945   น.ส. ปีวรา เครือสาร ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
36 46955   น.ส. ลภัสรดา พลงาม ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
37 46957   นาย กิตติพันธ์ จันทรา            
38 46958   นาย ชนัต ปิตติวณิชย์            
39 46959   นาย ชินกฤต ขัดทุ่งฝาย            
40 46960   นาย พศิน ทะฤาษี            
41 46961   น.ส. จันทกานต์ บังเมฆ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
42 46966   น.ส. พชรพร กอวิเศษ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
43 46967   น.ส. พรพัชชา มิ่งเชื้อ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
44 46968   น.ส. พิชชาพร จรเทศ ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
45 46970   น.ส. อังคณา อินฝั้น ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 2 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841