โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  9

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47103   นาย วิชญ์ภาส จันสด       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
2 47128   น.ส. ศตพร คำใจ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
3 47136   นาย กฤษฎาวุธ โอภาสเสถียร            
4 47142   นาย ณฐภัทร สูงงาม       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
5 47163   น.ส. ณัฐธิดา เสรีกุลวิเวทย์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
6 47174   น.ส. วิรัญพัชร หน้านวล ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
7 47256   น.ส. ธนพร แก้ววิมล ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
8 47265   น.ส. พลอยไพลิน อินต๊ะคำเครือ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
9 47268   น.ส. ภัทรภร กันทวงศ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
10 47377   นาย วิชญ์พล จันสด       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
11 47484   น.ส. พราวชมพู ดอนสมพงษ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
12 47536   น.ส. อุรวดี ดอนกิจภัย       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
13 47669   นาย จีรภัทร เขียวปิง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
14 47674   นาย ธนวัฒน์ วรรณารักษ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
15 47676   นาย นพวิทย์ พุทธันบุตร            
16 47692   น.ส. ณัฏฐณิชา สิทธิ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
17 47696   น.ส. พิมพ์มาดา ศรีคำวัง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
18 47745   นาย ณฐกร ธรรมลักษมี       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
19 50159   นาย กรฤทธิ์ ปั้นนพศรี       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
20 50160   นาย กฤษนัส วงค์อ๊อด       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
21 50161   นาย ชิติภัทธ์ ตาใจ       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
22 50162   นาย ธนัช ผัดอิ่นแก้ว       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
23 50163   นาย ภาคิณ คูณทวี       ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
24 50164   น.ส. กัญญณัช กลิ่นเดช ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
25 50165   น.ส. กุลนาถ สลีวงศ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
26 50166   น.ส. นภาพร ถาคุณ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
27 50167   น.ส. พิมพกานต์ ไชยวังราษฎร์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
28 50168   น.ส. พิมพ์วรีย์ ลัมมะวิไชย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
29 50169   น.ส. ฟาติมา มุงเมือง            
30 50170   น.ส. รัตน์สุดา เตชะวงศ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0