โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  7

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47104   นาย เศรษฐ์ ดาบุตร            
2 47115   น.ส. ชัญญาพร แตงเลี่ยน ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
3 47135   น.ส. อิชยา ทิมเมือง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
4 47144   นาย ทวิภาค รักใหม่       ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
5 47152   นาย ศักดิ์นันท์ เทวนา       ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
6 47183   นาย ณัทกฤช สีหล้า ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
7 47195   นาย สิทธินนท์ ถาน้อย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
8 47220   น.ส. ภัณฑิรา มณีจันทรา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
9 47277   นาย พลัฎฐ์ กันใจ       ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
10 47379   นาย สมเกียรติ ธีรพงศ์กุล       ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
11 47405   นาย กฤตภาส ปิงฟอง       ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
12 47408   นาย ทวิภพ เรือนแก้ว       ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
13 47431   น.ส. ณัชชา กระจ่างฉาย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
14 47550   นาย ภานุวิชญ์ เนาวรัตน์       ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
15 47552   นาย เรืองฤทธิ์ ปิยะโสภา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
16 47554   นาย วีรภัทร ไชยรุ่งเรือง       ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
17 47591   นาย นนทพัทธ์ ตุลสุข       ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
18 47596   นาย พิมธนกิจ กันทะตั๋น ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
19 47699   น.ส. ภานิภัค โท๊ะนาบุตร ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
20 47710   นาย นิพัทธ์ ธรรมสิทธิ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
21 47713   นาย รชนนท์ ปัญญาพี่ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
22 47716   นาย อรรณพ อ่อนน้อม ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
23 47742   นาย เขมณัติฑ์ คันธศักดิ์ศิริ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
24 47760   น.ส. บัณฑิตา ความหมั่น ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
25 47765   น.ส. ภูพิงค์ สารีพันธ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
26 47770   น.ส. อาทิมา แก้วจำรัส ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
27 50153   นาย เจียระไน ชาวส้าน ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7 716
28 50154   นาย ปภัส ชินเชษฐ์            
29 50155   นาย ภานรินทร์ นันทะสิงห์            
30 50156   น.ส. กัลยกรณ์ เต็งจงดี