โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  5

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47102   นาย ยศกร แสนจิตร์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
2 47109   นาย อรรณพ รุ่งเรือง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
3 47110   น.ส. กฤตลักษณ์ บุญเรือง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
4 47121   น.ส. พรพิชญา ยศตื้อ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
5 47127   น.ส. รวิปรียา อานุภาพยรรยง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
6 47138   นาย กัญจน์ ประเสริฐกุล ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
7 47154   นาย อัครวิทย์ นาคพานิช       ก30919 ลีลาศ 515
8 47165   น.ส. ณิชา มณีกาญจน์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
9 47166   น.ส. นวพร วารินทร์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
10 47168   น.ส. ปาริชาต ชัยณรงค์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
11 47171   น.ส. ภณิดา โตปินใจ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
12 47187   นาย ธนัช มะณีวรรณ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
13 47198   นาย ไอสิวัส โทธรัตน์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
14 47202   น.ส. เขมิกา มีแก้ว ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
15 47216   น.ส. พรกนก เสมอวงษ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานใบตอง 731
16 47229   นาย ธนดล ขัดทุ่งฝาย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 กรีฑา 509
17 47288   นาย เสฏฐวุฒิ ภักดีเจริญ       ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
18 47301   น.ส. เบญจวรรณ ชมภูเทพา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
19 47346   น.ส. บุณยานุช อุ่นม่อน ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
20 47354   น.ส. วรัมพร บุญไทย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
21 47409   นาย ธนนท์ สุขรัตน์       ก30923 ช่างอุตสาหกรรม 734
22 47547   นาย นพพล นันเปียง       ก30923 ช่างอุตสาหกรรม 734
23 47563   น.ส. ณัฐิดา อินต๊ะเครือ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
24 47577   น.ส. อธิชา ยมชัยภูมิ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
25 47578   น.ส. อโรชา ฟูใจ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
26 47594   นาย ปิยะพันธ์ พุทธิมา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ช่างอุตสาหกรรม 734
27 47651   น.ส. ณภัทร เล็กสุวรรณ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
28 47659   น.ส. ประภาพร สระทองจันทร์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
29 47660   น.ส. พรรษา เทือกไชยคำ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
30 47753   น.ส. กันติชา คิดอ่าน ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
31 47755   น.ส. ชนัญชิดา ถาแก้ว ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
32 47824   นาย ปัณณวัฒน์ ศรีชัยตัน       ก30919 กรีฑา 509
33 50129   นาย พันธกานต์ ศิลา       ก30919 กรีฑา 509
34 50130   นาย วรปรัชญ์ วัฒนาโฆษิต       ก30923 ช่างอุตสาหกรรม 734
35 50131   นาย ศิววัฒณ์ แสงวิเชียร       ก30923 ช่างอุตสาหกรรม 734
36 50132   น.ส. ญาณิศา ลาดปาละ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
37 50133   น.ส. ณัฐนิชา สุภาสืบ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 A Math 232
38 50134   น.ส. นิศารัตน์ แก้วเรือน ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
39 50135   น.ส. นุชรินทร์ ใจเสาร์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
40 50136   น.ส. พิมพิสุทธิ์ วงค์ไชย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
41 50137   น.ส. ฟาริดา วงษ์ชาลี ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
42 50138   น.ส. รสกร สีแตง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
43 50139   น.ส. ระพีพัฒน์ ชาวนา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
44 50140   น.ส. ลิปิการ์ องค์การ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
45 50141   น.ส. สิริกัญญา ปันแกว่น ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301