โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  3

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47098   นาย นิธาน ทีรฆวณิช ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
2 47105   นาย สิรวิชญ์ ใจอินทร์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
3 47119   น.ส. นภัสนันท์ ตัญโญ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
4 47120   น.ส. พชรพร พาลคำ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
5 47137   นาย ก้องภพ สัตราช ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
6 47149   นาย พีระพงษ์ วงศ์วิชัย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
7 47156   น.ส. กัลยากร อุปนันท์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 พลังงานทดแทน 324
8 47159   น.ส. ชุติมณฑน์ ติ๊บศรี ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
9 47161   น.ส. ญาณิศา แยบคาย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
10 47170   น.ส. พรชนิตว์ พัวศรีพันธุ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
11 47192   นาย ภูริณัฐ มังแก้ว ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
12 47204   น.ส. ชนกชนม์ ทิพาปกรณ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
13 47219   น.ส. ภัคภิญญา บุญนำมา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
14 47244   น.ส. กชกร เรืองพิริยกิจ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
15 47250   น.ส. ชนกานต์ ทรายสมุทร ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
16 47255   น.ส. ธนพร ธนวิจิตร์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
17 47266   น.ส. พัทธนันท์ วังวีระนุสรณ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
18 47270   น.ส. ศิรภัสสร จันต๊ะไทย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
19 47286   นาย สรวิชญ์ ธนาคุณ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
20 47314   น.ส. โยษิตา ทิวงค์ษา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
21 47330   นาย วสวัตติ์ ยี่แก้ว ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 พลังงานทดแทน 324
22 47375   นาย ภวิศ บุญเตี่ยม ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
23 47384   น.ส. กัลยาณี ศรีบุญมาก ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
24 47397   น.ส. ภลินี  วาปี ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 พลังงานทดแทน 324
25 47430   น.ส. จิดาภา กามาด ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 พลังงานทดแทน 324
26 47454   นาย ธนพล โชครวย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
27 47460   นาย ปัญญวัฒน์ ตั้งตัว ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
28 47488   น.ส. มนัสชนก ศรีวิชัย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
29 47522   น.ส. ธัญชนิต รักฝูง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
30 47523   น.ส. เบญจพร ข้อทน ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
31 47525   น.ส. พิชชาภา สุภาพ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
32 47545   นาย นครินทร์ เครือน้อย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
33 47568   น.ส. นันทนา ปราบพุทจา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
34 47608   น.ส. ณิธาดา มาลา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
35 47611   น.ส. นภพัชร์ พัชระภัทร์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
36 47612   น.ส. นภสร ยอดคำปัน ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
37 47613   น.ส. นรินทร์ทิพย์ พงษ์ประพันธ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
38 47666   น.ส. วริศรา เอกวิริยะภิชาติ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
39 47706   นาย ชลตะวัน ธนะสิริ       ก30923 ห้องสมุด 729
40 47743   นาย ชวิน จิระธิติกุล ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 สมาธิสร้างสุข 879
41 47756   น.ส. ชนากานต์ ชาวดง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
42 48582   นาย บุญยฤทธิ์ สีมา       ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
43 50123   น.ส. ธนาภรณ์ แก่นเหล็ก ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 พลังงานทดแทน 324
44 50124   น.ส. รัตติกาล วันละยา            
45 50125   น.ส. สิริยากร เจียรสุวรรณ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655