โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47092   นาย ชลธิศ บุนนาค ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
2 47106   นาย สุรเชษฐ์ อินทวงศ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
3 47125   น.ส. แพรวลดา โนสุยะ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
4 47153   นาย สิรวิชญ์ ชมนา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
5 47158   น.ส. ฉัชญา สูงงาม ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
6 47169   น.ส. พชรมน ขัดทะเสมา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
7 47179   น.ส. อธิชา ชุมภูเขียว ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
8 47180   น.ส. อรวรรยา ปะละน่าน ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 พลังงานทดแทน 324
9 47203   น.ส. ชณัสฌา ปรางค์สุวรรณ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
10 47206   น.ส. ณัฏฐณิชา ฝั้นจักสาย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
11 47210   น.ส. ทวินรดา สิงห์ชัย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
12 47218   น.ส. เพ็ญพิชชา วาละ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
13 47221   น.ส. เมษณี สีธิวงค์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
14 47226   นาย คณิศร จักรเครือ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 สมาธิสร้างสุข 879
15 47272   นาย กันต์ ตั้งเบญจผล ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
16 47287   นาย สิรภพ เล็กเลิศสุนทร ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
17 47303   น.ส. ปณิตา จเรวรรณ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
18 47309   น.ส. พิชญ์สิณี จิตสง่า ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
19 47340   น.ส. จิรัชประภา พลังคะพันธ์พงศ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
20 47383   น.ส. กนกพลอย อยู่เจริญ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
21 47393   น.ส. นงนภัส ไชยสาร ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
22 47395   น.ส. ปณิตตา อภิวงค์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 ภาษาเยอรมัน 825
23 47428   น.ส. กฤติมา จิตรงาม ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
24 47432   น.ส. ธราพัชร์ มูลฟู ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
25 47443   น.ส. วิรัญญา กาตาบุตร ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
26 47450   นาย คีตภัทร แสงสว่าง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 สมาธิสร้างสุข 879
27 47474   น.ส. จิรารักษ์ พวงมา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
28 47492   น.ส. สุพิชฌา ออนต๊ะไคร้ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
29 47506   นาย วรวิทย์ เครือสาร ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
30 47514   นาย ฮาริส ฮูเดอร์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
31 47527   น.ส. พีรตา ศรีฮอแก้ว ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
32 47533   น.ส. วาสินี สมบูรณ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
33 47580   น.ส. ไอยรา วงค์ธิดา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 ลีลาศ 515
34 47618   น.ส. ปาลิน ศรีสุทธะ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
35 47624   น.ส. ไอศิยา ศุภอรษา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
36 47634   นาย ธนบดี จันทร์ฉาย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
37 47641   นาย รัตนภูมิ กล่าวปิยะภมรกุล ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
38 47672   นาย ณฐนนท์ ทิพพระหา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 A Math 232
39 47727   น.ส. นวพรรณ วงค์วิชัย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานใบตอง 731
40 47733   น.ส. พิมพ์ขวัญ ชัยนาม ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
41 50118   นาย ชัยวัฒน์ รัวฟองฟู ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 A Math 232
42 50119   นาย ปฏิมา เครือฟู ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
43 50120   น.ส. ปิยาลักษณ์ ศาสตร์สาระ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
44 50121   น.ส. พิมพ์พิศา นากล้า ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
45 50122   น.ส. สุพิชญา ทิพย์พิมพ์วงศ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0