โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  15

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47116   น.ส. ฑิตยา พลราชม ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
2 47124   น.ส. เพชรลดา โพธิ์ทอง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
3 47140   นาย จิรัฎฐ์ ดามาพงษ์            
4 47177   น.ส. สราลัญ สุขกรณ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
5 47246   น.ส. กุลณัฐ จงชัยสิทธิกุล ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
6 47248   น.ส. คาร่าโรส แมทธิวส์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
7 47276   นาย ปราปต์ ภู่จันทร์เจริญ       ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
8 47302   น.ส. เบญญาภา อุปอินทร์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
9 47341   น.ส. ชุตินันท์ แก้วชมภู ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
10 47356   น.ส. สลิลทิพย์ ชูเที่ยง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
11 47388   น.ส. ฉัตรฑริกา ตาบุญ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
12 47403   น.ส. อรนลิน พรหมศร ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
13 47434   น.ส. นภอร บุลยเลิศ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
14 47439   น.ส. ภคพร ใจละออ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
15 47442   น.ส. วริศรา นนท์เดชกูล ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
16 47445   น.ส. สาวิตรี ระวังกาย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
17 47447   น.ส. โสพิตา สมวงค์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
18 47456   นาย ธรรศพรหม พรหมขันธ์       ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
19 47515   น.ส. กชวรรณ ปัญญาบุตร ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
20 47516   น.ส. กนกอร ศิริเพ็ญ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
21 47518   น.ส. กัญญาวีร์ ตันใจ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
22 47521   น.ส. ธรรณพร แก้วอ่อน ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
23 47530   น.ส. ยุวรินทร์ วงศ์ฟู ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
24 47532   น.ส. ลัคนาวรรณ ชาญกระบี่ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
25 47548   นาย พัชรพงษ์ วงศ์ทอง       ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
26 47559   น.ส. จิรัชญา วงค์คำลือ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
27 47561   น.ส. ชญามล วงศ์จา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
28 47562   น.ส. ชลิตดา ปินตา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
29 47565   น.ส. ธวัลรัตน์ กังตระกูล ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
30 47566   น.ส. นันท์นภัส มาละเงิน ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
31 47575   น.ส. วิรัชชา ณัฐณสุวรรณ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
32 47616   น.ส. ปริณดา คานสุวงศ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
33 47629   นาย คุณากร ไชยวรรณ์            
34 47638   นาย ภูมินันท์ วงศ์จิโน       ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
35 47642   นาย ศรัณย์พงศ์ ประสิทธิ์นราพันธุ์            
36 47643   นาย เศรษฐพงศ์ เป็นกล       ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
37 47649   น.ส. กนกกร อินทรชัย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
38 47654   น.ส. ณัฐรัตน์ วิทยาอนุรักษ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
39 47655   น.ส. ณิชาภัทร เครือจันต๊ะ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
40 47656   น.ส. ธณารีย์ เปรมประสิทธิ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
41 47663   น.ส. พีรยา กาญจนสงฆ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
42 47667   น.ส. ศวิตา การักษ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
43 47668   น.ส. อิษฎาอร อยู่ศิลป์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
44 47820   น.ส. ณัฐธิดา เทพหินลัพ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
45 50203   น.ส. อาทิตยาพร บุตรศรี ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128