โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  14

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47097   นาย ธีรวีร์ ผลดี            
2 47099   นาย ปวริศ คูณศรี ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
3 47146   นาย ธีรภัทร วงค์อิน ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
4 47181   นาย กฤตนัย ปัญญากุลารักษ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
5 47185   นาย ธนพนธ์ ถาปาวงศ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
6 47190   นาย ปัญญพัฒน ปวงแก้ว ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
7 47197   นาย อัครกานต์ พยัคฆบุตร ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
8 47209   น.ส. ณิชารีย์ พรศิริ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
9 47223   น.ส. ศลินพร ป้อมสุข ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
10 47310   น.ส. เพชรรัชต์ ศรีเพชร ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
11 47345   น.ส. นิชาภา วงศ์ใหญ่ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 วงโยธวาทิต 610
12 47368   นาย ทิวไม้ วงค์บุญเรือง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
13 47376   นาย วงศกร สุคำวัง       ก30921 ดนตรีสากล 604
14 47396   น.ส. พรชิตา วงศ์ตั้ง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 นาฏยลีลา 611
15 47451   นาย ชินวัตร สุขพี้ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 วงโยธวาทิต 610
16 47465   นาย ภัทธนันต์ ผลเทิ้ม ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
17 47470   นาย อินทัช มูลลออ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
18 47472   น.ส. จิรัชญา เทพนามวงศ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
19 47478   น.ส. ณัฐริญานันท์ หน่อคำ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
20 47481   น.ส. เบญจพร นันท์ตระกูล ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126      
21 47524   น.ส. พิชชานันท์ ยุทธยง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
22 47570   น.ส. ภัทธนันท์ มันปะละ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
23 47597   นาย ฟีรอส ภู่สกุล       ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743 ก30925 English corner 859      
24 47605   น.ส. จิรัชญา มาลัยทอง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
25 47606   น.ส. ชลดา ปินสาย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
26 47610   น.ส. ธิญาดา อาษากุล ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
27 47637   นาย ภัทรดนัย ศรีอิ่นแก้ว ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 นาฏยลีลา 611
28 47647   น.ส. กชนิภา แลสุภา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
29 47661   น.ส. พัชราทิพย์ เวชประสิทธิ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
30 47744   นาย ช่างคิด วิเชียรฉาย       ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
31 47746   นาย ณัฏฐกิตติ์ ศรเจียงคำ       ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
32 47759   น.ส. ณภัทร อร่ามเรือง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
33 47819   น.ส. เกวลี สนมฉ่ำ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
34 48589   น.ส. ณัชชา ญาณะเหล็ก ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
35 48590   น.ส. นวมิทร์ บุญจีน ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 ลีลาศ 515
36 50197   นาย กิมชัน หลง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
37 50198   น.ส. กนกพร ขุนบุญ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
38 50199   น.ส. วรินธร รมดี ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
39 50200   น.ส. กมลทิพย์ ยุติธรรม ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
40 50201   น.ส. ธนภรณ์ จำปาวัน ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
41 50202   น.ส. พิชญานี บอมขุนทด ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326