โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  13

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47141   นาย ชัยวัฒน์ เหล่าสุขสมบูรณ์            
2 47259   น.ส. บัณฑิตา สุวงษ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
3 47284   นาย วสุธา คำอักษร            
4 47353   น.ส. รินดารัตน์ ไชยลังกา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
5 47355   น.ส. ศิโรชา ใจวรรณะ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
6 47386   น.ส. จงกลณี ชุ่มเชื้อ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
7 47392   น.ส. ณัฐณิชา พงษ์นิกร ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
8 47400   น.ส. วรัทยา เรนทอน ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
9 47426   นาย หาญณรงค์ สายศรีธิ            
10 47433   น.ส. ธัญภัทร ปะอินทร์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
11 47436   น.ส. นันทิชา ค้าไม้ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
12 47496   นาย ชยานนท์ สุยะพล       ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
13 47511   นาย อธิวัฒน์ กันทาเงิน       ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
14 47513   นาย อภิวิชญ์ ปินตาแสน            
15 47519   น.ส. กานต์รวี แสงจันทร์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
16 47555   นาย ศุภวิชญ์ ชัยเมืองมูล       ก30921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
17 47556   นาย เศรษฐพงษ์ วงศ์ชารี       ก30913 คณิตศาสตร์ 224
18 47560   น.ส. จุฬาลักษณ์ เครื่องทิพย์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
19 47564   น.ส. ณิชา วิจรรยา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
20 47584   นาย ชัชวัสส์ วงศ์จุมปู            
21 47586   นาย ดิศพงษ์ นวลสาย       ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
22 47588   นาย ธนัช ก๋าอิน       ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
23 47592   นาย นนธวัช จันทร์เครือ            
24 47602   นาย สิทธิชัย ขจรสิทธิกุล            
25 47621   น.ส. รุจจิรา ฟุ้งกิตติ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
26 47625   นาย กรฤทธิ์ วงศ์วารเตชะ       ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
27 47632   นาย ณัฐวรรษ กิมาคม            
28 47636   นาย ปุณณภพ วิทิตธรรมคุณ            
29 47662   น.ส. พิมพ์มาดา ท้าวไชยยา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
30 47761   น.ส. ประกายเพชร จิรนุวัฒน์วงค์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
31 47827   น.ส. ขวัญชนก ทองไฝ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
32 50188   นาย จุลเทพ กันทะวะ       ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
33 50189   นาย ปัณณวิชญ์ นาคหาญ       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
34 50190   นาย ศิวกร สมพะมิตร       ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
35 50191   นาย อชิตพล โอชารส       ก30913 คณิตศาสตร์ 224
36 50192   น.ส. นิรชา บุญจันทร์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
37 50193   น.ส. ภัทรศยา เรือนมูลสาย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
38 50194   น.ส. วีรวัลย์ เทพรักษา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
39 50195   น.ส. ศศิพิมพ์ ตาอินคำ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
40 50196   น.ส. อภิชญา เครือยศ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833