โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  12

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 44867   นาย ณัฐนันท์ ศิริโพธิ์            
2 47139   นาย เกียรติศักดิ์ นวลอ้าย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
3 47239   นาย ภาสกร วงค์ศรีใจ            
4 47271   นาย กนกพล เวียงนาค            
5 47273   นาย กิตติพล สุขจินตนาการ       ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
6 47296   น.ส. ธนพร นันตาสืบ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
7 47298   น.ส. นภัสกรณ์ สุขแก่นจันทร์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
8 47312   น.ส. แพรวา แผ่นคำ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
9 47334   นาย ศุภชัย โยธาศิลารักษ์            
10 47335   นาย ศุภวิชญ์ ใจกล้า            
11 47360   น.ส. อินประภา โนใจปิง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
12 47418   นาย ภูบดินทร์ สุขมาตย์            
13 47424   นาย สหภาพ บุญสมปาน ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
14 47429   น.ส. กัลณสรณ์ ศรีวิลัย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
15 47483   น.ส. ปรียาพร ต๊ะรังษี ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
16 47498   นาย ธนวิชญ์ เสนกัลป์       ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
17 47500   นาย บุณนพพรพงศ์ วงค์เทพ            
18 47509   นาย ศุภากร มณีนันท์            
19 47512   นาย อนันต์ไชย ไชยปัญญาเจริญ       ก30913 คณิตศาสตร์ 224
20 47551   นาย รัชชานนท์ วงศ์ฟู       ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
21 47574   น.ส. วรวรรลยา ง้าวทาสม ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
22 47582   นาย จักรพันธ์ ใจจา            
23 47589   นาย ธรณิศ นามวงค์            
24 47599   นาย วุฒิพันธุ์ เตชะคำ       ก30921 วงโยธวาทิต 610
25 47609   น.ส. ทิตยา ปัจจะกุล ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
26 47614   น.ส. บุราณี พรหมศร ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
27 47615   น.ส. ปทิตตา ตริไตรรัตน์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
28 47628   นาย กิตติศักดิ์ ข่ายแก้ว            
29 47631   นาย ณัฐชนน นารีกุล            
30 47748   นาย ธรรมสิริ หิรัญจารุวงค์            
31 47821   น.ส. ณัฐฐิณีย์ กันทะวงค์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
32 47823   น.ส. อัจจิมา พนะการ            
33 50180   นาย เทพากร แก้วคำดี       ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
34 50181   นาย ปริญญา บาริศรี            
35 50182   นาย สามัญชน สันวงศ์ตา            
36 50183   นาย สารนาถ ชัยปัญญา       ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
37 50184   น.ส. ณัฐสุดา วรรณารักษ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
38 50185   น.ส. พนิดา เทียนสัน ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานใบตอง 731
39 50186   น.ส. พัณณิตา วงค์ชมภู ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
40 50187   น.ส. ภูริชญา ภูษิต ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 ดนตรีสากล 604