โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47122   น.ส. พรลภัส แก้วประดิษฐ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
2 47188   นาย ธันวาธร วรรณเลิศ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
3 47217   น.ส. มณีจันทร์ คำแผ่นชัย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
4 47274   นาย ชยณัฐ เมืองยิ่ง       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
5 47282   นาย ภูวดล สันเทพ       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
6 47333   นาย ศิรวิทย์ แซ่โฟ้ง       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
7 47352   น.ส. มุทิตา ศิริสาน ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานใบตอง 731
8 47359   น.ส. อัญมณี ธิปทา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
9 47364   นาย ณราดา มิ่งเชื้อ       ก30921 ดนตรีสากล 604
10 47382   นาย เอื้อการย์ ศรีเฟย       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
11 47406   นาย ชยภัทธ์ หินใหญ่ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
12 47411   นาย ธีรชัย กิติพัฒน์มนตรี       ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
13 47425   นาย สิรัญวัฒน์ เลิศปัญญานุช            
14 47461   นาย พิชญุตม์ อินจันทร์            
15 47477   น.ส. ฑิตฐิตา ปิวศิลป์ศักดิ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
16 47485   น.ส. พินทุพันธุ์ หลวงชัยสินธุ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
17 47505   นาย รัฐศาสตร์ กุณณา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
18 47517   น.ส. กรรณิกา คำเขียว            
19 47526   น.ส. พิมพ์มาดา เอ๋ยานะ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
20 47549   นาย ภคพล รงค์ชนะ       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
21 47557   นาย สันต์ติพงษ์ จันเตือม       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
22 47571   น.ส. ภัทรวรรณ เครือใหม่ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
23 47576   น.ส. อชิรญาณ์ เปล่งปลั่ง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
24 47581   นาย กิตติพิชญ์ บุญเทียม            
25 47595   นาย พศุตม์ สุวรรณรอด ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
26 47601   นาย สถาปณวัฒน์ ใจโต       ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
27 47603   น.ส. กัญญาณัฐ เขื่อนเพ็ชร ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
28 47604   น.ส. จิตรนันท์ บรูมินเหนทร์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 นาฏยลีลา 611
29 47617   น.ส. ปวันรัตน์ อุสาทำ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 344
30 47626   นาย กฤษกร หมูไหว            
31 47640   นาย รพีพัฒน์ เลิศพิพัฒน์กุล            
32 47658   น.ส. นุสบา ไชยมงคล ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
33 47767   น.ส. ศุภาอร สมานศรี ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 นาฏยลีลา 611
34 50171   นาย กรวิชญ์ ปัตถาติ       ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
35 50172   นาย กัมปนาท อินแถลง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
36 50173   นาย คมศาสตร์ ฟุ้งจารุพัฒน์       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
37 50174   นาย จักรภัทร ทิพย์มณฑา       ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
38 50175   นาย ธนวินท์ สุภาอินทร์       ก30919 เทเบิลเทนนิส 506
39 50176   น.ส. กัญญาณัฐ รุ่นแรก ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานใบตอง 731
40 50177   น.ส. กัญญารัตน์ รวยสูงเนิน ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 กรีฑา 509
41 50178   น.ส. ธณัฐชา ศักดิ์วงค์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
42 50179   น.ส. มานิตา นาคปฐม ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 ลีลาศ 515