โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  10

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 46397   น.ส. พิชญ์ดา แก้วประเทศ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 A Math 232
2 47095   นาย ณัฐภัทร์ ใจดี ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
3 47096   นาย ธีรภัทร พวงสุวรรณ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
4 47100   นาย ภัทรนนท์ เดชนันทรัตน์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
5 47101   นาย ภาคภูมิ สันคม ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
6 47118   น.ส. ตรีสุคนธ์ ยะย่าเป้า ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
7 47123   น.ส. พีรดา โรจนไพฑูรย์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
8 47129   น.ส. ศิรินันท์ ทนันชัย ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
9 47131   น.ส. ศุภิสรา ปัญดิษฐ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
10 47133   น.ส. อภิชญา วิวัฒน์รังสรรค์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
11 47186   นาย ธนภัทร ยะย่าเป้า ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
12 47194   นาย ศุภกร โชติรัตนเดชเดโช ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
13 47199   น.ส. กัญจน์ ขันติโชติ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
14 47207   น.ส. ณัฐชนัน ดวงขจร ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
15 47224   น.ส. อนัญญา อุตจันทร์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
16 47225   น.ส. อัจฉรียา วงค์นัน ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
17 47228   นาย ณฐกร ธิยาว ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
18 47233   นาย นิติภูมิ เก่งการจับ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
19 47234   นาย ปพน นที ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
20 47235   นาย ปภาวิชญ์ ประเสริฐกุล ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
21 47238   นาย ภัทร ทานิล ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
22 47241   นาย วริทธิ์ กองฟู ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
23 47245   น.ส. กฤติมา ศิริปัญญา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
24 47247   น.ส. ขวัญชนก ผาดไธสง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
25 47251   น.ส. ชนนิกานต์ ฉัตรแก้ว ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
26 47257   น.ส. นพราภรณ์ คำเสน ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
27 47258   น.ส. นภัสสร ไชยสมบัติ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
28 47260   น.ส. ปณิตา ดอนเมือง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 306
29 47261   น.ส. ปัทมรัตน์ กำลังว่อง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
30 47262   น.ส. ปารณีย์ มหาวรรณ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
31 47264   น.ส. ไปรยา ปิติวรนันท์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
32 47267   น.ส. พิมพ์มาดา วังสมบัติ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 A Math 232
33 47269   น.ส. วิรัชฏาภรณ์ เชื้อทอง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
34 47387   น.ส. จุฑามาศ คำน้ำนอง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
35 47389   น.ส. ชนิสรา จองสุ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
36 47390   น.ส. ชัญญานุช ไกลถิ่น ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
37 47399   น.ส. รุ่งณิชา สุนทร ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
38 47471   น.ส. จิดาภา มั่นสุวรรณ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
39 47528   น.ส. ภูริชกานต์ อ๊อดทรัพย์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
40 47701   น.ส. สิปาง เจียรจินดา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
41 47703   น.ส. อรจิรา ถิ่นหลวง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
42 47749   นาย นพรุจ ตันนุกิจ       ก30919 กรีฑา 509
43 47757   น.ส. แชนน่อน แม็คเพอร์สัน ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
44 47758   น.ส. ณครักษ์ อุทัยไกรรักษ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
45 47764   น.ส. ภัทราวดี เตชะสกุลมาศ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
46 47766   น.ส. วรินรำไพ หรั่งแร่ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811