โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  1

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47093   นาย ชูเกียรติ ไตรมหาสุวรรณ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
2 47113   น.ส. กฤตพร กฤตมโนรถ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
3 47117   น.ส. ณชากร ดาวัลย์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
4 47126   น.ส. ยศวดี ทิยาว ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 เรารักโรงเรียน 822
5 47147   นาย ปุณณ์ ศุภศรีสรรพ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
6 47164   น.ส. ณัทภัค โสภะ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 ทักษะภาษาไทย 126
7 47173   น.ส. วรันธร ศุภมงคล ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 พลังงานทดแทน 324
8 47182   นาย จิรัฎฐ์ ถนัดกิจ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
9 47196   นาย สิทธิ์นิธิ สิทธิ์ศรีสง่าวงค์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
10 47205   น.ส. ชุติฤดี ติ๊บศรี ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
11 47208   น.ส. ณัฐธดา รักษ์บำรุง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
12 47213   น.ส. นฤสรณ์ ชัยวงค์เวชวัฒนา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
13 47215   น.ส. บุญญิสา ธรรมวรัญญา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
14 47243   นาย วุฒิพงษ์ จันเต็ม ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 429
15 47253   น.ส. ณญาดา ไชยวงค์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 827
16 47311   น.ส. แพรวา ฉัตรชัยสิทธิกุล ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
17 47385   น.ส. กุลิสรา โยทะกา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
18 47648   น.ส. กชพรรรณ พูลสวัสดิ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
19 47673   นาย ณัฏฐ์ มณีทิพย์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
20 47675   นาย ธราดล สุวรรณรัตน์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
21 47679   นาย พีระพงษ์ ต๊ะวงศ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
22 47682   นาย ภูเพชร แก้วประเทศ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
23 47683   นาย รวิพล คำฝั้น ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
24 47684   นาย รักษกร เอี่ยมสำอางค์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
25 47685   นาย วุทธิเวฒน์ สหเสริมสิทธิ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
26 47687   นาย อนุวัฒน์ เด่นแก้ว ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
27 47689   น.ส. กชพร สิทธิไพศาล ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 ภาษาเยอรมัน 825
28 47690   น.ส. กมลพัชร นาคอ่อน ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30921 จิตอาสาศิลป์ 608
29 47691   น.ส. กันติชา ยศบุรุษ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 Crossword Games ม.ปลาย 811
30 47693   น.ส. ณิชารีย์ ไชยลังกา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
31 47697   น.ส. พิมลมาศ ญาณิสราพันธ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
32 47702   น.ส. สุทธิกา จันเป็งผัด ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0      
33 47704   น.ส. อรษิตา จารุจินดา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
34 47707   นาย ณภัทร์ อินทรวง ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
35 47709   นาย นิชฌาน ลี้ประเสริฐ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
36 47711   นาย ปวีณวัช บุญมา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 301
37 47719   น.ส. ชญาดา นิ่มเนตร์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
38 47720   น.ส. ฐิตาพร เถาจันทร์ต๊ะ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
39 47726   น.ส. นภัสสร สันอุดร ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
40 47731   น.ส. ปัณรสี วงศ์สว่างศิริ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
41 47732   น.ส. พักพิงใจ วรวงศ์ประภา ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
42 47738   น.ส. อิ่มอุ่น ลีวิริยะพันธุ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
43 47739   น.ส. อิ่มเอม ลีวิริยะพันธุ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30923 งานปักและงานถัก 833
44 47752   น.ส. กนกอร กมลประภาสวัสดิ์ ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 1 0 ก30925 ภาษาเยอรมัน 825