โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  9

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48189   ด.ช. กัณฐพันธ์ เปรมทอง       ก20923 การถ่ายภาพ 738
2 48190   ด.ช. ณดล วิไลรัตน์       ก20923 การถ่ายภาพ 738
3 48191   ด.ช. ณภัทร วังซ้าย            
4 48192   ด.ช. ณรงค์ศักดิ์ อินทรวิจิตร            
5 48193   ด.ช. ทัชชล นันตี       ก20923 การถ่ายภาพ 738
6 48194   ด.ช. ธนพนธ์ ใจตั้ง       ก20923 การถ่ายภาพ 738
7 48195   ด.ช. ธนาภูมิ ตาแสน            
8 48196   ด.ช. ธรรมปพน วัฒนวิภา       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
9 48197   ด.ช. นนพัฒน์ พึ่งดี            
10 48198   ด.ช. พนศักดิ์ คำพะเเย            
11 48200   ด.ช. พิชญุตม์ เชื้อขาวพิมพ์       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
12 48201   ด.ช. พิฑูรย์ หลำน้อย       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
13 48203   ด.ช. ภัทรดล ศรีพรหม            
14 48204   ด.ช. ภานุพงษ์ งามสว่างจิตร์            
15 48205   ด.ช. ภาสกร เขื่อนแก้ว            
16 48206   ด.ช. สญชัย กุญชร            
17 48207   ด.ช. สรณ์ ตั้งเบญจผล            
18 48208   ด.ช. สิทธิพล มะโนใน            
19 48209   ด.ช. อภิวิชญ์ คำสอน       ก20919 บาสเก็ตบอล 503
20 48210   ด.ช. อัครวิทย์ คงธนภักดีโสภณ            
21 48211   ด.ญ. กมลวรรณ หน่อท้าว       ก20921 ศิลปะการแสดง 602
22 48212   ด.ญ. ชัญญา จันทร์แสนตอ       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
23 48213   ด.ญ. ฐานภรณ์ สุธาพันธ์       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
24 48215   ด.ญ. ณัฐริกา อินทรวรรณ       ก20927 แนะแนว 910
25 48216   ด.ญ. ธนัชพร ใจวงค์       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
26 48217   ด.ญ. ธนาจิตร สวัสดี       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
27 48218   ด.ญ. นลินนิภา สินธุวาทิน       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
28 48219   ด.ญ. นัชชา วันทะยะ       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
29 48220   ด.ญ. นิจฉรา ขันอินผูก       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
30 48221   ด.ญ. นิรัชพร จอมคำ       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
31 48222   ด.ญ. ปภาดา ยอดเรือน       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
32 48223   ด.ญ. ประภาสิริ วันควร       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
33 48224   ด.ญ. พรชนัน ดำรงค์พงษ์พันธ์       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
34 48225   ด.ญ. พิชฌานันท์ ตาเมืองมูล       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
35 48226   ด.ญ. ภัครสร หน่อนันตา       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
36 48227   ด.ญ. รมณีย์ จอมคำ       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
37 48228   ด.ญ. เวียงล้านนา สารสืบ       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
38 48229   ด.ญ. สาธิตา คำลือ       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
39 48230   ด.ญ. สุภัชญาดา โมเหล็ก       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
40 48231   ด.ญ. อัจฉราภรณ์ จะวะนะ       ก20923 การถ่ายภาพ 738
41 48232   ด.ญ. อารชา เป็นมูลยิ่ง       ก20923 การถ่ายภาพ 738
42 48599   ด.ญ. พิชญาดา วงศ์สอน       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
43 48600   ด.ญ. พิชญธิดา ใจยาบุตร       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
44 49409   ด.ช. จักรกฤษณ์ อลังการนันท์       ก20923 Internet ม.ต้น 219
45 49410   ด.ญ. พัชรา อมรเมธากุล            
46 49413   ด.ช. สกุลแก้ว สิงห์แก้ว       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104