โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  8

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48145   ด.ช. กษิดิศ สินเปียง       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
2 48146   ด.ช. คณิศร หล้าคำเปียง       ก20913 A Math 232
3 48147   ด.ช. ชนบดี เป็งวัง       ก20913 A Math 232
4 48148   ด.ช. ณัฏฐภัทร ธรรมสิทธิ์            
5 48149   ด.ช. ณัฐพล บุญทาหมั้น       ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
6 48150   ด.ช. ณัฐวุฒิ สุภะมาตรา       ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
7 48151   ด.ช. ณัฐวุฒิ  คำมุงเมือง       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
8 48152   ด.ช. ทักษิณ   นาสรรค์       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
9 48153   ด.ช. ธนภัทร พรมยศ       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
10 48154   ด.ช. ธีรภัทร อธิปัญญาพันธุ์            
11 48155   ด.ช. ปริญญาวัช สุมาลา       ก20919 บาสเก็ตบอล 503
12 48156   ด.ช. พลวรรธน์ บุญนำมา            
13 48157   ด.ช. พันธ์พิชิต ธนชัยพันธุ์            
14 48158   ด.ช. ภาณุวัฒน์   ปัญญาทอน       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
15 48159   ด.ช. ภานุวัฒน์ แก้วใหญ่       ก20913 A Math 232
16 48160   ด.ช. มนัสวิน พระทองคำ       ก20919 บาสเก็ตบอล 503
17 48162   ด.ช. วชิรวิชญ์ ต้นแก้ว       ก20913 A Math 232
18 48164   ด.ช. วิศรุต อยู่สมพงษ์            
19 48165   ด.ช. สิรดนัย ชูพงศ์พันธ์       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
20 48166   ด.ช. สุปวีร์ เมฆรักษาวนิช       ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
21 48167   ด.ญ. กนกวรรณ ต๊ะสิทธิ์       ก20923 งานปักและงานถัก 833
22 48168   ด.ญ. กฤติยาณี ขว้างไชย       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
23 48169   ด.ญ. คนัมภรณ์ วงค์ลือโลก       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
24 48170   ด.ญ. ชนาภัทร ใจวรรณะ       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
25 48171   ด.ญ. ทัสสิมล บุญสูงเพชร       ก20913 A Math 232
26 48172   ด.ญ. นภสร พักใส       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
27 48173   ด.ญ. นลินทิพย์ วงศ์ชุมภู       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
28 48174   ด.ญ. นัทธมน ชัยสุวรรณ       ก20913 A Math 232
29 48175   ด.ญ. นันท์นภัส ยุวศิริกุลชัย       ก20913 A Math 232
30 48176   ด.ญ. เบญญาภา มะโนวงค์       ก20923 งานปักและงานถัก 833
31 48177   ด.ญ. ปพิชญา สิบประการ       ก20913 A Math 232
32 48178   ด.ญ. ปริยะ สุยะใจ       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
33 48179   ด.ญ. ปวริศา หาญเทวี       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
34 48180   ด.ญ. พัทธนันท์ เปี้ยแปง       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116 ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116      
35 48181   ด.ญ. เพ็ญจรัส มหาราช       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
36 48182   ด.ญ. รัญชิดา ช่างปัด       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
37 48183   ด.ญ. วรรณกร หมอมูล       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
38 48184   ด.ญ. วริษฐา ศรีกันใจ       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
39 48185   ด.ญ. ศรัณพร วงศ์สวัสดิ์       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
40 48186   ด.ญ. สาธิตา โรจนกูร       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
41 48187   ด.ญ. หทัยชนก เสียงเย็น       ก20925 ภาษาเยอรมัน 825
42 48188   ด.ญ. อัญชิษฐา ยะเปียงปลูก            
43 48586   ด.ญ. จุฑามาศ มณีวรรณ            
44 49375   ด.ญ. เปมิกา เต็มโชติชญาน์       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
45 49376   ด.ช. นิธิพัฒน์ กันชาติ            
46 49397   ด.ญ. จุฑารัตน์ อินนั่งแท่น