โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  7

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48101   ด.ช. คณิติน บุญลอม            
2 48102   ด.ช. จิรพัชญ์ อินทร์ต๊ะสืบ       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
3 48103   ด.ช. เจริญยิ่ง สีเสน       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
4 48104   ด.ช. โชคชัย   อนุวรรณ            
5 48105   ด.ช. ณัชพน ภิญญาพัชญ์       ก20919 บาสเก็ตบอล 503
6 48106   ด.ช. ต้นทรัพย์ อุดมรักษาสกุล       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
7 48107   ด.ช. นพรัตน์ อัครพัฒน์       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
8 48108   ด.ช. บุญสลัก นาแพร่       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
9 48109   ด.ช. พชร ใหม่สวัสดิ์            
10 48110   ด.ช. พิศิษฐ์พงศ์ มโนปัญญา            
11 48111   ด.ช. พีระพงษ์ มาลา       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
12 48112   ด.ช. ภัทรพล อินธิมา       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
13 48113   ด.ช. ภาณุวิทย์ หาญเหรียญทอง       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
14 48114   ด.ช. ภูริณัฐ   สายคำมา            
15 48115   ด.ช. วรปรัชญ์ พิจอมบุตร       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
16 48116   ด.ช. วรัญญู บุญเรืองทา            
17 48117   ด.ช. วศศาสตร์ รัชนีรมย์       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
18 48118   ด.ช. วีรภัทร   คิดอ่าน            
19 48119   ด.ช. ศิรวิชญ์ มูลเกษ       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
20 48120   ด.ช. สรวิชญ์ ท่องเที่ยว       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
21 48121   ด.ช. สุรเชษฐ์ หวังใจ       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
22 48122   ด.ช. อนุชา ชุ่มธิ       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
23 48123   ด.ญ. กัญญารัตน์ รังวิจี       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
24 48124   ด.ญ. คารอลินี่ โตโยฟูกุ       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
25 48125   ด.ญ. จุฑาลักษณ์ อาษาวงค์       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
26 48126   ด.ญ. ฐิติชญา เจริญขวัญเมือง       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
27 48127   ด.ญ. ณัฐริการ์ จุลศรีไกรวัลย์       ก20921 ศิลปะการแสดง 602
28 48128   ด.ญ. ธนพิชญ์ วงค์ดี       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116 ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116      
29 48129   ด.ญ. ธนัชญา ใจวงค์       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
30 48130   ด.ญ. ธัญนันท์ ติ๊บปาละ       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
31 48131   ด.ญ. ธัญวรัตม์ แก้วแสนตอ       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
32 48132   ด.ญ. ธิดาพร นันตา       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
33 48134   ด.ญ. ปพิชญา ฟูบุตร       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
34 48135   ด.ญ. ผกากรอง ดีคำวงค์       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
35 48136   ด.ญ. ภัทรมน พวงสายใจ       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
36 48137   ด.ญ. ไรรมย์    พรมใจ       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
37 48138   ด.ญ. วชิรญาณ์ เข็มนาค       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
38 48139   ด.ญ. วรินธร   ไชยมงคล       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
39 48140   ด.ญ. วิภาวี สมใจ       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
40 48141   ด.ญ. สิปาง สุขจรัส       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
41 48142   ด.ญ. สิริมล ใจวังเย็น       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
42 48143   ด.ญ. อชิรญา ธรรมธิกูล       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
43 48144   ด.ญ. อัญชิษฐา จงสัมฤทธิ์ดี       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
44 48584   ด.ช. พรัญชน์ วิมุกตายน       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
45 49377   ด.ช. อภิวิชญ์ เป็งโต            
46 49378   ด.ช. นิติกาญจน์ เทือกมนต์       ก20919 บาสเก็ตบอล 503