โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  6

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48056   ด.ช. กฤตณัฐ สุจิปุลิ       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
2 48057   ด.ช. ก้องภพ นันตาแสง       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
3 48058   ด.ช. จอมพงศ์ ปงผาบ       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
4 48059   ด.ช. จิรายุ ใจเปียง       ก20921 วงโยธวาทิต 610
5 48060   ด.ช. ณทรรศน์ อุดหมอ       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
6 48061   ด.ช. ณัฎฐกิตติ์ สงสาร       ก20923 ห้องสมุด 729
7 48062   ด.ช. ณัฐนนท์ ธนสิทธิ์สุนทร       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
8 48063   ด.ช. ณัฐนันท์ วงศ์ชนะ       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
9 48064   ด.ช. ณัฐศักดิ์ วงศ์สุวรรณ       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
10 48065   ด.ช. ธงชาติ เขียวงาม       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
11 48066   ด.ช. ธนกฤต มิตรเจริญ       ก20923 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 735
12 48067   ด.ช. นภสินธุ์ กันทะสี            
13 48068   ด.ช. ปฐพี สุขสภา       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
14 48070   ด.ช. เพชรช่วง ฟูปินวงศ์            
15 48071   ด.ช. ภควัต ศรจันทร์       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
16 48072   ด.ช. ภูริณัฐ ใจเมืองคน       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
17 48073   ด.ช. วฤณ มงคล            
18 48074   ด.ช. ศรราม เรือนพรม            
19 48075   ด.ช. สิรภพ กาญจนพันธ์       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
20 48076   ด.ช. หรรษา ปวงคำ            
21 48077   ด.ญ. จิตาภา ช่างเจรจา       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
22 48078   ด.ญ. จิรัชญา แก้วจันต๊ะ       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
23 48079   ด.ญ. ชนากานต์ สุริยะวงค์       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
24 48080   ด.ญ. ณภัทร ศรีประเสริฐ       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
25 48081   ด.ญ. ณัฎฐธิดา ขันคำ       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
26 48082   ด.ญ. ณัฐณิชา ระวังภัย       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
27 48083   ด.ญ. ดรัลรัตน์ อยู่นิยม       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
28 48084   ด.ญ. ดุจฤดี โกษาวัง       ก20921 วงโยธวาทิต 610
29 48085   ด.ญ. ธมลวรรณ สารศิริวงค์       ก20921 ลายเส้นภาพไทย 603
30 48086   ด.ญ. ธันยชนก วีรเดชะ       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
31 48087   ด.ญ. ปลายฟ้า บู่แย้ม       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
32 48088   ด.ญ. ภัททิยา พิจอมบุตร       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
33 48089   ด.ญ. ภัทราภรณ์ สร้อยวัน       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
34 48090   ด.ญ. มธุกันตา ทรัพย์เสนาะ       ก20917 สวดมนต์ 431
35 48091   ด.ญ. รินรดา ทาไชยวงศ์       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
36 48092   ด.ญ. ลภัสรดา อินวัน       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
37 48093   ด.ญ. วรนุช ปาสิงห์       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
38 48094   ด.ญ. วิภาวี นนท์เดชกูล       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
39 48095   ด.ญ. ศจีพิชตรา ชัยทรัพย์       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
40 48096   ด.ญ. สิริภัสสร นันตา       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
41 48097   ด.ญ. สุริยพร จันทร์สุริยะ       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
42 48098   ด.ญ. เสาวนันท์ คนึงคิด       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
43 48099   ด.ญ. อัญญาลักษณ์ แปงแก้ว       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
44 48100   ด.ญ. อาจารียา อินต๊ะ       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
45 49379   ด.ช. ปอรวินทร์ จุ่มสันกลาง       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
46 49380   ด.ญ. มาติกา วงค์เขียวแดง       ก20913 คณิตศาสตร์ 224