โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  5

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48011   ด.ช. ก้องภพ กันทวงศ์            
2 48012   ด.ช. กังหัน แสงอรุณ       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
3 48013   ด.ช. ชณัฐชา ธรรมขันแข็ง       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
4 48014   ด.ช. ชาตรี รวยถาวรกิจ       ก20923 Internet ม.ต้น 219
5 48016   ด.ช. ฐากูร สิงห์ทองลา       ก20923 Internet ม.ต้น 219
6 48017   ด.ช. ณภัทร ลิ่มเจริญ            
7 48018   ด.ช. ณัฐดนัย ไชยวงศ์            
8 48019   ด.ช. ณัฐวุฒิ สุวรรณวงศ์       ก20913 A Math 232
9 48020   ด.ช. ณัฐวุฒิ จินะ       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
10 48021   ด.ช. ธนกฤต วิชัย       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
11 48022   ด.ช. ธราเทพ พวงมาลัย       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
12 48023   ด.ช. นิธิโรจน์ กาทอง       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
13 48024   ด.ช. ปีย์มนัส ชัยยศ       ก20923 Internet ม.ต้น 219
14 48025   ด.ช. พีรดนย์ เตวา       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
15 48026   ด.ช. ภูดิส ไชยชนะ       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
16 48027   ด.ช. ภูมิฤทธิ์ อยู่สบาย       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
17 48028   ด.ช. รัชชานนท์ ธนาคุณ       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
18 48029   ด.ช. วรเมธ โชติ            
19 48030   ด.ช. ศุภวิชญ์   จงประสิทธิ์            
20 48031   ด.ช. สรวิชญ์ สมกองแก้ว            
21 48032   ด.ช. อติคุณ ชินบุตร       ก20923 Internet ม.ต้น 219
22 48033   ด.ญ. กชกร รอนไพรินทร์       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
23 48034   ด.ญ. กานต์ธิดา วงศ์ป้อมหล้า       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
24 48035   ด.ญ. จิรัชญา ศรีชัยตัน       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
25 48036   ด.ญ. จิราพร โมลัง       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
26 48037   ด.ญ. จีรนันท์ คันธชุมภู       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
27 48038   ด.ญ. ชญฎา จันทาวุฒิกุล       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
28 48039   ด.ญ. ชรินดา เครืออินตา       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
29 48040   ด.ญ. ฐิติชญา ศรีอิ่นแก้ว       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
30 48041   ด.ญ. ณัฐกฤตา อินต๊ะขัน       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
31 48042   ด.ญ. ธัญชนิต หลวงชัยสินธุ์            
32 48043   ด.ญ. ธัญญา   สงวนพฤกษ์       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
33 48044   ด.ญ. นนทพร ใจเข้าชุม       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
34 48045   ด.ญ. นพธีรา ปันแก้ว       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
35 48046   ด.ญ. นวินดา เอี่ยมน้อย       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
36 48047   ด.ญ. นัทธ์ชนัน สิทธิเสนา       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
37 48048   ด.ญ. พีรยา พงษ์วัฒนกุล       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
38 48049   ด.ญ. วริศษริยา มีใจวงค์            
39 48050   ด.ญ. สิริยากร กิจสดับ            
40 48051   ด.ญ. สุจินันท์ ประคัลภ์วงศ์       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217 ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217      
41 48052   ด.ญ. สุประวีณ์ ต้นแก้ว       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
42 48053   ด.ญ. สุวภาดี ณ ลำปาง       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
43 48054   ด.ญ. อภิชญา สรรพกิจกำจร       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
44 48055   ด.ญ. อิ่นฉัตร วงค์ธิดา       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
45 48489   ด.ช. ภวัต  ภักดีบัณฑิต       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
46 49423   ด.ญ. ภัสสรา เดชา       ก20917 สวดมนต์ 431