โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  4

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47966   ด.ช. ธีรเนตร โทธรัตน์       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
2 47967   ด.ช. ธีรพงศ์ สุภัทร์วัน       ก20913 A Math 232
3 47968   ด.ช. นราวิชญ์ เพ็งสว่าง       ก20913 A Math 232
4 47969   ด.ช. บริวัตร์ พิมสาร       ก20913 A Math 232
5 47970   ด.ช. ภพธร อนุสรณ์นรการ       ก20913 A Math 232
6 47971   ด.ช. ภัทรวิชญ์ ภัทรวิชญานนท์       ก20913 A Math 232
7 47972   ด.ช. ภูมิภัทร ครุฑเผือก            
8 47973   ด.ช. ฤทธา ภิรมย์กิจ       ก20913 A Math 232
9 47974   ด.ช. ลภัส   นภาคณากร       ก20913 A Math 232
10 47975   ด.ช. วิศรุต น้าประเสริฐ       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
11 47976   ด.ช. ศิวัช หน่อแก้ว       ก20913 A Math 232
12 47977   ด.ช. ศีล สุขจีน       ก20913 A Math 232
13 47978   ด.ช. สยามรัฐ รัตนภิรมย์       ก20913 A Math 232
14 47979   ด.ช. สิทธิกานต์ วงศ์เมืองแก่น       ก20913 A Math 232
15 47980   ด.ช. อมรวิชญ์ ชุมภู       ก20913 A Math 232
16 47981   ด.ช. อันดา ยังปากน้ำ       ก20921 นาฏยลีลา 611
17 47982   ด.ญ. กมลลักษณ์ มาชม       ก20913 A Math 232
18 47983   ด.ญ. กรกมล ยอดเพ็ชร์       ก20913 A Math 232
19 47984   ด.ญ. กวิสรา ช่อไชยกุล       ก20913 A Math 232
20 47985   ด.ญ. กัญญาณัฐ เครือจินจ๋อย       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
21 47986   ด.ญ. ขวัญจิรา วงค์ชมภู       ก20913 A Math 232
22 47987   ด.ญ. จิตราภา คงสมบุญ       ก20917 สวดมนต์ 431
23 47988   ด.ญ. ชนากานต์ กุลใจ       ก20913 A Math 232
24 47989   ด.ญ. ชลิดา ทองใบ            
25 47990   ด.ญ. ชัชฎาพร มงคลสวัสดิ์       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
26 47991   ด.ญ. ธมลวรรณ เหลืองรุ่งเรือง       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
27 47992   ด.ญ. ธัญญาเรศ สายปินตา       ก20913 A Math 232
28 47993   ด.ญ. ธันย์ชนก ต๊ะอินทร์       ก20913 A Math 232
29 47994   ด.ญ. นพมาศ เป็งมณี       ก20913 A Math 232
30 47995   ด.ญ. นพรัตน์ ใจมา       ก20913 A Math 232
31 47996   ด.ญ. นันท์นภัส ชาตะโชติ       ก20913 A Math 232
32 47997   ด.ญ. นิชานาถ สารชัย       ก20921 จิตอาสาศิลป์ 608
33 47998   ด.ญ. นิชาภัทร อินฟู       ก20913 A Math 232
34 47999   ด.ญ. ปิยกานต์ แหลมคม       ก20913 A Math 232
35 48000   ด.ญ. ปิยภรณ์ อินหลี       ก20913 A Math 232
36 48001   ด.ญ. ปิย์วรา ทินวัง       ก20913 A Math 232
37 48002   ด.ญ. พรชนก ริดชิววงศ์       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
38 48003   ด.ญ. พัชราภา วรรณารักษ์       ก20921 จิตอาสาศิลป์ 608
39 48004   ด.ญ. พาขวัญ ผันผาย            
40 48005   ด.ญ. ภชรวลัย ผากา       ก20921 จิตอาสาศิลป์ 608
41 48006   ด.ญ. ภวิกา แพงศรี       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
42 48007   ด.ญ. วิรชา ลีลาชินาเวศ       ก20913 A Math 232
43 48008   ด.ญ. สริตา รินทร์แก้ว       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
44 48009   ด.ญ. อธิติ  จ๊ะปิน       ก20921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
45 48010   ด.ญ. อธิษฐาน สารพล       ก20913 A Math 232
46 49381   ด.ญ. ปรางค์ทิพย์ ทิพย์แก้ว       ก20913 A Math 232