โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  3

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47921   ด.ช. กมลภัทร ภิญโญ       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
2 47922   ด.ช. กฤติพงษ์ อ้นน้อย       ก20923 การถ่ายภาพ 738
3 47923   ด.ช. กลวัชร คำเป็ง       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
4 47924   ด.ช. กิตติธัช แก้วสุภา       ก20915 พลังงานทดแทน 324
5 47925   ด.ช. ชัยทัต นาคสุข            
6 47926   ด.ช. ณฐกร ถิ่นศรีนวล       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
7 47927   ด.ช. ณรงค์ชัย อินทรวิจิตร            
8 47928   ด.ช. ณัฐกิตติ์ นิลคำ       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
9 47929   ด.ช. ณัฐดนัย เรือนสุข       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
10 47930   ด.ช. นัฐพล ต๊ะวงศ์ษา       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
11 47931   ด.ช. นันธวัช อุตมา       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
12 47932   ด.ช. มีพร ประถมพล       ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 744
13 47933   ด.ช. วีรภัทร กองแก้ว       ก20915 พลังงานทดแทน 324
14 47934   ด.ช. ศุภกร พินิจผล       ก20921 นาฏยลีลา 611
15 47935   ด.ช. สิปปกร เวียงทอง       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
16 47936   ด.ช. อนันตา ธีรวัฒน์วาที       ก20915 พลังงานทดแทน 324
17 47937   ด.ญ. กัญญารัตน์ บุญโนนแต้       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
18 47938   ด.ญ. ขวัญชนก สงสาร       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
19 47939   ด.ญ. จิรัชยา จันทะสุวันนะ       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
20 47940   ด.ญ. เจนธิชา วรรณารักษ์            
21 47941   ด.ญ. ชญานิษฐ์ จิวัฒนาพิทักษ์กุล       ก20913 A Math 232
22 47942   ด.ญ. ชนิตสิรี กันธิยะ       ก20923 การถ่ายภาพ 738
23 47943   ด.ญ. ชลธิดา กิจพายัพ       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
24 47944   ด.ญ. ชัชชลิตา แก้วสด       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
25 47945   ด.ญ. กัญศร โสภะ       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
26 47946   ด.ญ. ฐิตาภา เนื่องศาสน์ศรี       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
27 47947   ด.ญ. ฐิตารัตน์ ตามวงค์       ก20923 การถ่ายภาพ 738
28 47948   ด.ญ. ณฐพร ธิใจดี       ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
29 47949   ด.ญ. ณฐฤนาถ วิตา       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
30 47950   ด.ญ. ณัฐญาดา ราชลำ       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
31 47951   ด.ญ. ธนภรณ์ ปิ่นประภาพันธ์            
32 47952   ด.ญ. ธนิดา จอมทอง       ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
33 47953   ด.ญ. ธัญญ์พัฒน์ เตชพรวรรักษ์       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
34 47954   ด.ญ. ธาริกาขจร   กฤตธรรมรัตน์       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
35 47955   ด.ญ. นภนภัส อินทร์ชัยเทพ       ก20923 การถ่ายภาพ 738
36 47956   ด.ญ. นภัสรา วันอุด       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
37 47957   ด.ญ. พรรษมน เสริมสุข       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
38 47958   ด.ญ. พิชชาลดา ปัญญาทิพย์       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
39 47959   ด.ญ. พิชาสิรี วงศ์เอบุตร       ก20921 วงโยธวาทิต 610
40 47960   ด.ญ. ภัทรภร วังชัย       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
41 47961   ด.ญ. รวิพร มณีมูล       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
42 47962   ด.ญ. วรัญญา กุณะด้วง       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
43 47963   ด.ญ. วรัญญา จันทร์ทา       ก20913 A Math 232
44 47964   ด.ญ. วิภาวรรณ อัยยะกา       ก20917 สวดมนต์ 431
45 47965   ด.ญ. ศุภาพิชญ์ จันทร์จร       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334