โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47876   ด.ช. คณิน สินพาณี            
2 47877   ด.ช. จารุวิทย์ คิดอ่าน       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
3 47878   ด.ช. ธนวัฒน์ ทองศรีนวล       ก20923 การถ่ายภาพ 738
4 47879   ด.ช. นิธิพัทธิ์ รักใหม่            
5 47880   ด.ช. ปฐวีกานต์ คุ้มโฉม       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
6 47881   ด.ช. ประสบโชค ตรียกูล       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
7 47882   ด.ช. ปริญ มิตรเจริญ       ก20923 การถ่ายภาพ 738
8 47883   ด.ช. ปัณณวิชญ์ อารีพร       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
9 47884   ด.ช. พชร ปาละวงศ์       ก20923 การถ่ายภาพ 738
10 47885   ด.ช. ภูมิทรัพย์อนันต์ เทียมแก้ว       ก20923 การถ่ายภาพ 738
11 47886   ด.ช. วชร อินทพันธุ์       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
12 47887   ด.ช. วรเมธ ผู้ผึ้ง       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
13 47888   ด.ช. ศุภกร งามเมือง       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
14 47889   ด.ช. สรัล แก้วเต็ม       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
15 47890   ด.ช. สันติสุข จงกล       ก20923 การถ่ายภาพ 738
16 47891   ด.ช. เอกรักษ์ คู่ลู่            
17 47892   ด.ญ. กัญญารัตน์ กลิ่นดี       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
18 47893   ด.ญ. กุลธิดา บุตรา       ก20917 สังคม 415
19 47894   ด.ญ. จิรารัตน์ ปวนโต            
20 47895   ด.ญ. ฉัตรยา ภูมิคอนสาร       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
21 47896   ด.ญ. ชลธิชา สองเป็ง       ก20921 วงโยธวาทิต 610
22 47897   ด.ญ. ณัฐณิชา คำเสาร์       ก20917 สังคม 415
23 47898   ด.ญ. ณัฐนรี การเก่ง       ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
24 47899   ด.ญ. ณิชารีย์ เรืองกลั่น            
25 47900   ด.ญ. ทากาเอะ โอกาเบะ       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
26 47901   ด.ญ. ธัญชนก อะกะเรือน       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
27 47902   ด.ญ. ธัญพิมล วังใน       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
28 47903   ด.ญ. ธัญวรัตน์ เจริญเยาว์       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
29 47904   ด.ญ. นภัสสร ไชยบุตร       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
30 47905   ด.ญ. นันท์นภัส แสนยศ       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
31 47906   ด.ญ. เนมิกา หน่อแก้ว       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
32 47907   ด.ญ. ปภาวรินทร์ ปิงชัย            
33 47908   ด.ญ. ปวิตรา ฝั้นแก้ว       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
34 47909   ด.ญ. ปุณยาพร นรินทร์       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
35 47910   ด.ญ. พัชชา พรหมสิงห์       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
36 47911   ด.ญ. พัณณิดา ชุ่มตา       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
37 47912   ด.ญ. พิมณภัทร์ ศรีชลายนต์       ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
38 47913   ด.ญ. พิมพ์นิภา ทองฟู       ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
39 47914   ด.ญ. พิมพ์ลภัส จันทร์คำเครือ       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
40 47915   ด.ญ. ภัสร์ดารินทร์ จินะการ       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
41 47916   ด.ญ. ริลลดา สมกูล       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
42 47917   ด.ญ. วรรธมน บุญกุณะ       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
43 47918   ด.ญ. ศิวาพร แก้วนันชัย       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
44 47919   ด.ญ. สุพิชชา ธรรมหมื่นยอง       ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
45 47920   ด.ญ. อาริสา กามล       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410