โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  16

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48481   ด.ช. ก้องภพ   ทิฉลาด       ก20919 สมาธิสร้างสุข 879
2 48482   ด.ช. กัณฑ์อเนก  ล้อวัชระสุภาภรณ์       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
3 48483   ด.ช. คมสัน  บุญสงค์       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
4 48484   ด.ช. ชินดนัย   ใจหมั้น       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
5 48485   ด.ช. ณัฐชนน   บุญยะฤทธิ์       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
6 48486   ด.ช. ธีรภัทร   ทองเงิน       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
7 48487   ด.ช. ธีรศักดิ์   คำลือ       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
8 48488   ด.ช. ปภังกร   วงศ์สุวรรณ       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
9 48491   ด.ช. ศิรชัย   คมสัน       ก20923 การถ่ายภาพ 738
10 48492   ด.ช. ศิริบูรณ์   เกตุวงศ์       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
11 48493   ด.ช. สีสันต์   จันทร์ทอง       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
12 48494   ด.ญ. ชุลีพร   ไชยคำ       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
13 48496   ด.ญ. ดลวาการ   มาเทพ       ก20925 English corner 859
14 48497   ด.ญ. ธันยพร   ต้านทาน       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
15 48498   ด.ญ. นิพิฐภัทรา   ศิริชีพชัยยันต์       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
16 48499   ด.ญ. เบญญาภา   ชัยรัตน์       ก20913 คณิตศาสตร์ 224 ก20913 คณิตศาสตร์ 224      
17 48500   ด.ญ. ปพิชญา กระแสร์ภาค       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
18 48501   ด.ญ. ปุณชรัสมิ์ วงศ์เรือน       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810      
19 48502   ด.ญ. พัชร์บงกช นาวินรัตนศิริ       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
20 48503   ด.ญ. พิชชานันท์ เลิศวิลัย       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
21 48504   ด.ญ. แพรวา  กันธา       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
22 48505   ด.ญ. ฟรอนท์ โชติธนกิจ       ก20925 English corner 859
23 48506   ด.ญ. ภัทรชาพร  ช่วงโชติชนาลัย       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
24 48507   ด.ญ. มีนาศิณี   ทีเก่ง       ก20923 งานปักและงานถัก 833 ก20923 งานปักและงานถัก 833      
25 48508   ด.ญ. ลิปภา  มิลินทสูต       ก20925 English corner 859
26 48509   ด.ญ. ศิรินทร์   เสริมทรัพย์       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
27 48510   ด.ญ. อนัญญา  สังบัวแก้ว       ก20925 English corner 859