โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  15

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48445   ด.ช. กัมปนาท ยิ่งเสรี       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
2 48446   ด.ช. กิตติ  ช่อไชยกุล       ก20917 สวดมนต์ 431
3 48447   ด.ช. จักรภพ  ขัติศรี       ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 802
4 48448   ด.ช. ชนัสภ์นันท์  สวัสดิพงษ์       ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 337
5 48449   ด.ช. โชตยากร  ดวงแก้ว       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
6 48450   ด.ช. ณฐกร  มลิหอม       ก20921 ดนตรีสากล 604
7 48451   ด.ช. ณัฐวุฒิ   กาตาสาย       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
8 48452   ด.ช. ณัทธนกฤต   ทุมนิมิตร       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
9 48453   ด.ช. ธนพัชร  คุณยศยิ่ง       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
10 48454   ด.ช. ปกรณ์   พงษ์คุณากร       ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
11 48455   ด.ช. พลภฤศ  วีระยุทธการ       ก20923 พิมพ์ดีด ม.ต้น 705
12 48456   ด.ช. พศิน   อาจิริยะ       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
13 48457   ด.ช. พีรัช   เหลืองจิรโณทัย       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
14 48458   ด.ช. ภีม  ลาภพิสูตร       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
15 48459   ด.ช. ศุภกร   กาตาสาย       ก20921 ดนตรีสากล 604
16 48460   ด.ช. สุวิจักขณ์   ชัยพรม       ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
17 48461   ด.ญ. เเพรวเพชร   เพ็ชรสวัสดิ์       ก20917 มารยาทไทย 417
18 48462   ด.ญ. กัลยภรณ์  พนาพันธ์       ก20925 English on Movie 838
19 48463   ด.ญ. จิณัชชา  คณิตปัญญาเจริญ            
20 48464   ด.ญ. จินรดา   สายอุดต๊ะ       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
21 48465   ด.ญ. จิรภัทร   ภู่สำลี       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
22 48466   ด.ญ. ญาณัจฉรา  คีรีวรรณ       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
23 48467   ด.ญ. ฐิติชญา   เทียมถนอม       ก20917 สวดมนต์ 431
24 48468   ด.ญ. ฐิติรัตน์    ขอบทอง       ก20923 งานปักและงานถัก 833
25 48469   ด.ญ. ณัฐญาดา   มูลกันทะ       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346
26 48470   ด.ญ. ณัฐณิชา   หอมแก่นจันทร์       ก20917 มารยาทไทย 417
27 48471   ด.ญ. ดลนภา  ปันตา       ก20917 สวดมนต์ 431
28 48472   ด.ญ. ธนภรณ์  พันธุ์หอม       ก20921 นาฏยลีลา 611
29 48473   ด.ญ. ธนัชชา   มั่นคง       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
30 48474   ด.ญ. นฤพรณ์   ศักดิ์ชัย            
31 48475   ด.ญ. แพรดา   มิเซอเรนดิโน       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346 ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346 ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346      
32 48476   ด.ญ. ภัทรพร   สุริยา       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
33 48477   ด.ญ. ภัทรภร  ลาดปาละ       ก20917 มารยาทไทย 417
34 48478   ด.ญ. ศิรินทร์  เชื้อสำราญ       ก20925 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
35 48479   ด.ญ. สุธินี   ฤกษ์สุภา       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
36 48480   ด.ญ. อัชฌาพิชญ์  ยศบุญเรือง       ก20915 เคมีคำนวณ ม.ต้น 346