โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  14

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48409   ด.ช. ก่อกุศล ตัณฑ์อำไพ       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
2 48410   ด.ช. ก้องภพ  กอไธสง       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
3 48411   ด.ช.  ถิรวิทย์  ยอดปนันท์       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
4 48412   ด.ช. ธนกฤต  สมฤทธิ์            
5 48413   ด.ช. ธนบดี  แก้วชัย       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
6 48414   ด.ช. ธีรภัทร์   จิตตวัฒนรัตน์       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
7 48415   ด.ช. นรากร  ฝั้นตาเกี้ยว            
8 48416   ด.ช. เปรม   ศุภศรีสรรพ์            
9 48417   ด.ช. พิพัฒน์พงศ์   ประทุมโทน       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
10 48418   ด.ช. ภาณุวิชญ์  ยาวิละ       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
11 48419   ด.ช. ภูมินันท์   สมศรี       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
12 48420   ด.ช. ภูมิพัฒน์  ไชยพรหม            
13 48421   ด.ช. ภูริช  คำปาเชื้อ       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
14 48422   ด.ช. ภูริช  เสนาสังข์       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
15 48423   ด.ช. รัชชานนท์  ไชยวงค์       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
16 48424   ด.ช. สิรวิชญ์   คตชาคร            
17 48425   ด.ช. สุรชัช  โสภา       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
18 48426   ด.ญ. กีรติกา   พุทธโชติ       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
19 48427   ด.ญ. จิรัชญา  เทศศรีเมือง       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
20 48428   ด.ญ. จิรัฏฐยา   ภูมิพันธ์       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
21 48429   ด.ญ. ชนกนันท์   ตำแหน่งจีน       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
22 48430   ด.ญ. ณัฎฐณิชา  อุตุดี       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
23 48431   ด.ญ. ณัฏฐนันท์   โอฬารจันทโรทัย            
24 48432   ด.ญ. ธวัลหทัย   แลกันทะ       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
25 48433   ด.ญ. ธัญวรัตม์   อินทราเครือ       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
26 48434   ด.ญ. ธัมมจารี   อินญาวิเลิศ       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
27 48435   ด.ญ. บัณฑิตา   ตาคำ       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
28 48436   ด.ญ. ปภาพินท์   บุญเตี่ยม       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
29 48437   ด.ญ. ปุณณภา  จารุเหตุ       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
30 48438   ด.ญ. พริมา   เกตุนามญาติ            
31 48439   ด.ญ. พอหทัย   วะนะสุข       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
32 48440   ด.ญ. แพรลดา   กันทา       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
33 48441   ด.ญ. รัชนีกร   วิจิตรจรัสแสง       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
34 48442   ด.ญ. ศศิกานต์   ศิลประเสริฐ       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
35 48443   ด.ญ. สุปรียา   มงคลคลี       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225
36 48444   ด.ญ. สุพิชฌาย์   พันธุ์พัฒน์       ก20913 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น) 225