โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  13

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48365   ด.ช. กฤตยชญ์ สมพงษ์       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
2 48366   ด.ช. กิจสถิตคุณ จันทะวงศ์       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
3 48367   ด.ช. กิตติชัย ทิพย์มาบุตร       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
4 48368   ด.ช. จิรเดช เงาคำ       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
5 48369   ด.ช. ชวกร อารมย์ดี       ก20913 A Math 232
6 48370   ด.ช. ชิษณุพงศ์ มิ่งเชื้อ       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
7 48371   ด.ช. ณภัทร เถื่อนบัวระบัติ       ก20913 A Math 232
8 48372   ด.ช. ณัฐนนท์ หงษ์ใจสี       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
9 48373   ด.ช. ดนุพล โมฬีชาติ       ก20919 บาสเก็ตบอล 503
10 48374   ด.ช. ธนชิต สิริเยาวลักษณ์            
11 48375   ด.ช. ธนโชติ วะเท       ก20919 กรีฑา 509
12 48376   ด.ช. ธนากร สันตกิจ       ก20913 A Math 232
13 48377   ด.ช. ธิตินันท์ บุญฟู       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
14 48378   ด.ช. นนทพัทธ์ แก้วอ้น            
15 48379   ด.ช. นิติธร วงศ์แก้ว            
16 48380   ด.ช. ปฏิภาณ ประเสริฐศิลป์       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
17 48381   ด.ช. พงศกร มีธรรม       ก20923 การถ่ายภาพ 738
18 48382   ด.ช. พงศ์พิพัฒน์ ปรปักษ์ขาม       ก20913 A Math 232
19 48383   ด.ช. พชรพล ถามูล            
20 48384   ด.ช. พีระพงษ์ พิมสอน       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
21 48385   ด.ช. เมฑาวัฒน์ ศรีทิญาติ       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
22 48386   ด.ช. ยศกร ไตรถาวร       ก20913 A Math 232
23 48387   ด.ญ. กัลยรัตน์ สมรอบรู้       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
24 48388   ด.ญ. กุลนิษฐ์ พุ่มพฤกษ์       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
25 48389   ด.ญ. จิรัชญา วันกาโย       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
26 48390   ด.ญ. ชมชนก เป็งวัง            
27 48391   ด.ญ. ชุติมน สุระเเสง       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
28 48392   ด.ญ. ณัฏฐณิชา บำเพ็ญ       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
29 48393   ด.ญ. ณัฐชยานันท์   ปราศรัย       ก20917 สังคม 415
30 48394   ด.ญ. ณิชกานต์ ตั้งสุวรรณ       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
31 48395   ด.ญ. นัจกร ทั้งสุข       ก20917 สังคม 415
32 48396   ด.ญ. นิศารัตน์ คนทา            
33 48397   ด.ญ. เบญญทิพย์ ทิพย์แก้ว            
34 48398   ด.ญ. ปารวี เป็งตัน            
35 48399   ด.ญ. ปุณยวีร์ ยะอนันต์       ก20917 สังคม 415
36 48400   ด.ญ. พิชชาภา สร้อยจอม       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
37 48401   ด.ญ. มาริกา ถาคร            
38 48402   ด.ญ. เมธาวดี เอกรัตน์       ก20917 สังคม 415
39 48403   ด.ญ. วรบรรณ รัตนเมืองสอง       ก20917 สังคม 415
40 48404   ด.ญ. วริศรา ตาเต็มดวง       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
41 48405   ด.ญ. สิริฉัตร พรหมจรรย์       ก20913 A Math 232
42 48406   ด.ญ. สุปรียา ยานุทัย            
43 48407   ด.ญ. หทัยรัตน์ จินะการ            
44 48408   ด.ญ. อภิชญา มณีพรหม       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
45 48591   ด.ช. สกลภัทร ภิญโญ            
46 48592   ด.ช. ณัฐดนัย อินนันชัย       ก20913 A Math 232
47 49382   ด.ญ. เบญจมาภรณ์ ของงาม