โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  12

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48321   ด.ช. กนกพล แสงสุริยะ            
2 48322   ด.ช. กมลภพ เณรรอด       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
3 48323   ด.ช. กิตติพงศ์ จันต๊ะตึง            
4 48324   ด.ช. ณัชพล ทิพยศ       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
5 48325   ด.ช. ณัฐชนน นนทมาลย์       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
6 48326   ด.ช. ณัฐวัฒน์ อินต๊ะนิล       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
7 48327   ด.ช. ณัธฤต คงดำ       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
8 48328   ด.ช. ถิรวัฒน์ กุลวงค์       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
9 48329   ด.ช. ทินภัทร ยะธะนะ       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
10 48330   ด.ช. ธนกฤต อินทร์ติยะ       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
11 48331   ด.ช. ธนนท์ ณ ลำปาง            
12 48332   ด.ช. ธนศาสตร์ อินคำเชื้อ       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
13 48333   ด.ช. นัสรีย์ เล็กศรี            
14 48334   ด.ช. ปฐวิกานต์ ทินวงษ์       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
15 48335   ด.ช. พันธวัตร ฟูสายมา            
16 48336   ด.ช. ฟ้าประทาน ศรีสุข       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
17 48337   ด.ช. มินธาดา พิมสอน            
18 48338   ด.ช. สรชัช จุ่มใจ            
19 48339   ด.ช. สฤษฎ์พงศ์ มาวิเลิศ       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
20 48340   ด.ช. สิรวิชญ์ พุ่มน้อย       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
21 48341   ด.ช. อภิวิชญ์ สุขไชย       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
22 48342   ด.ญ. กนกกาญจน์ มาดี       ก20927 แนะแนว 910
23 48343   ด.ญ. กรรณิการ์ วงค์ธิดา       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
24 48344   ด.ญ. กัณฐภรณ์ คชสิงห์       ก20927 แนะแนว 910
25 48345   ด.ญ. กันติมา สายปัญญา       ก20927 แนะแนว 910
26 48346   ด.ญ. จิราภา ชัยรัตน์       ก20927 แนะแนว 910
27 48347   ด.ญ. ชนัญชิดา แก้วบุญเรือง            
28 48348   ด.ญ. ณัฐศรินทร์ วงค์งาม       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
29 48349   ด.ญ. ทิพย์วรรณ ทรัพย์คงทน       ก20917 สังคม 415
30 48350   ด.ญ. ธัญชนก จูอิน       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
31 48351   ด.ญ. นงนภัส ภิญญาพัชญ์       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
32 48352   ด.ญ. นิศากร โพธิพันธ์       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
33 48353   ด.ญ. ปรัชญวรรณ ไชยวังเย็น            
34 48354   ด.ญ. เปรมฤดี ชุ่มธิ       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
35 48355   ด.ญ. พันนิดา พลนา       ก20927 แนะแนว 910
36 48356   ด.ญ. แพพิชชา หล้าวงศา       ก20927 แนะแนว 910
37 48357   ด.ญ. ภัทรรพี มานะดี       ก20915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 341
38 48358   ด.ญ. ภาริดา ใจบุญ            
39 48359   ด.ญ. รัฐภรณ์ อาจแก้ว       ก20927 แนะแนว 910
40 48360   ด.ญ. เลียงวลี จันทร์ต๊ะ       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
41 48361   ด.ญ. วรัทยา กันต๊ะมา       ก20927 แนะแนว 910
42 48362   ด.ญ. วิชชุลดา แก้วคำปัน       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
43 48363   ด.ญ. วิมพ์วิภา สิริธัญวลัย       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
44 48593   ด.ช. ภูริพงษ์ คำสอน       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
45 48596   ด.ช. ทวิพัฒน์ เรือนแก้ว       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
46 49383   ด.ช. วงศกร เขื่อนแก้ว       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506