โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48277   ด.ช. จิรายุ ทาไชยวงค์            
2 48278   ด.ช. จุฑาภัทร  ประพฤติ            
3 48279   ด.ช. ไชยกาญจน์ ตาคำ       ก20913 A Math 232
4 48280   ด.ช. ณธเดช จิวะสันติการ            
5 48281   ด.ช. ณัฎฐ์   เชื้อบุญยืน       ก20921 วงโยธวาทิต 610
6 48282   ด.ช. ทักษ์ดนัย ทองมุล       ก20921 วงโยธวาทิต 610
7 48283   ด.ช. ทัตเทพ เทพฉิม            
8 48284   ด.ช. ธัญญวัฒน์ หน่อแก้วมูล       ก20913 A Math 232
9 48285   ด.ช. ธิติพัทธ์ อุตมา       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
10 48286   ด.ช. ธีรภัทร อำไพ       ก20913 A Math 232
11 48287   ด.ช. นภัสพล จโนภาส       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
12 48288   ด.ช. ปฏิภาณ แปงใส       ก20913 A Math 232
13 48289   ด.ช. ปรวัตร แก้วก๋อง       ก20913 A Math 232
14 48290   ด.ช. ปริญญา กาจารี       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
15 48291   ด.ช. ปาลีโกศัลย์ วิบูลย์อรรถ       ก20923 การถ่ายภาพ 738
16 48292   ด.ช. พงศกร แจ่มจันทร์            
17 48293   ด.ช. พชรพล บรรหารนุกูลกิจ            
18 48294   ด.ช. พฤทธ์ เบญจพลาภรณ์       ก20913 A Math 232
19 48295   ด.ช. พีรพันธ์ จรัญกิจ       ก20913 A Math 232
20 48296   ด.ช. วิวัฒน์วงศ์  ศรีเหรา       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
21 48297   ด.ช. สิปปภาส สุวรรณจักร์       ก20913 A Math 232
22 48298   ด.ช. อัตถพล ละออ       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
23 48299   ด.ญ. กมลเนตร ใจจู       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
24 48300   ด.ญ. กรวีร์ นนท์เต็ม            
25 48301   ด.ญ. ขวัญลักษณ์ ทิพยศุภลักษณ์            
26 48302   ด.ญ. จิรภิญญา ฟูสามป๊อก       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
27 48303   ด.ญ. ดุลวิจิตร ติ๊บดี       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
28 48304   ด.ญ. ธนพร สว่างปัญญา            
29 48305   ด.ญ. นงนภัส ปวนปันวงค์       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
30 48306   ด.ญ. นงรวีร์ ต๊ะนางอย       ก20915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 326
31 48307   ด.ญ. นัทธ์หทัย กุศลินกร       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
32 48308   ด.ญ. เบญญาภา สารคาม            
33 48309   ด.ญ. ปภาดา เป็งจันตา       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
34 48310   ด.ญ. ปวีณสมร สอาด       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
35 48311   ด.ญ. พิมพรรณ ยุติธรรม       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
36 48312   ด.ญ. พิมพ์อัปสร ขยันดี       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
37 48313   ด.ญ. เพชรน้ำพราว ตั๋นเครือ            
38 48314   ด.ญ. แรกขวัญ หอมแก่นจันทร์       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
39 48315   ด.ญ. วรัชยา   กันทา       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
40 48316   ด.ญ. วริศรา แต้มคร่อง       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
41 48317   ด.ญ. วิชญาภรณ์ หมอมูล       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
42 48318   ด.ญ. สุภัคชญา ธิติกร            
43 48319   ด.ญ. เสาวณิต อดิศัยวัชราพร       ก20925 English on Movie 838
44 48320   ด.ญ. อณัญชญา เรือนแดง            
45 48594   ด.ช อรรณพ แก้วสาย       ก20913 A Math 232
46 48595   ด.ช. ศุพิสัณห์ กิ่งจันทราสิน       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
47 49425   ด.ญ. กุลธิดา ไชยมงคล       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506