โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  10

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48233   ด.ช. ณัฐกิตติ์ เรืองอินทร์       ก20923 รักษ์ต้นไม้ 748
2 48234   ด.ช.  ราชันย์   เพ็งน่วม            
3 48235   ด.ช. กรินทร์ มณีอินทร์            
4 48236   ด.ช. คิม ศิลพรกรกุล       ก20925 English on Movie 838
5 48237   ด.ช. จิณณธรรม ไชยลังกา            
6 48238   ด.ช. ไชยนาวา   ไชยยะ       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
7 48239   ด.ช. ณัฎฐ์ วีระน้อย       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
8 48240   ด.ช. นฤมิตธาดา ขาวอ่อน            
9 48241   ด.ช. นาถพงศ์ หมุดปิน       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
10 48242   ด.ช. นิธิพงศ์ ไกรฤกษ์       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
11 48243   ด.ช. บูรพา แก้วก๋า       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
12 48244   ด.ช. ประกายวิทย์ เครือศรี       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
13 48245   ด.ช. พงศพัศ ฝั้นชุมภู       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
14 48246   ด.ช. พงษ์นรินทร์ พิทักษ์ธาดากูล       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
15 48247   ด.ช. พีรวิชญ์ เพ็งพิมพ์       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
16 48248   ด.ช. ภีรภัทร พัดจันทร์หอม       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
17 48249   ด.ช. ภูชิต อ้วนใส       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
18 48250   ด.ช. ภูศิริช ภูธิวุฒิ       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
19 48251   ด.ช. วิษณุ สันติทวีลาภ       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
20 48252   ด.ช. สรวิศ หยกเทียมแท้       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
21 48253   ด.ช. อักคราวิชญ์ พงค์สินญาณกร       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
22 48254   ด.ช. อัครวินท์ กรรณสูต       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
23 48255   ด.ญ. กัญญ์วรา กอแแก้ว       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
24 48256   ด.ญ. กันต์รวี เมืองสิทธิ์       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
25 48257   ด.ญ. ขวัญจิรา   ขัวนา       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
26 48258   ด.ญ. จิตติญา ไชยอุดม       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
27 48259   ด.ญ. ชนม์ชนก จันทร์ประเสริฐ       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
28 48260   ด.ญ. ณัชชยานันท์ อุ่นผูก       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
29 48261   ด.ญ. ณัฐชนันท์   กุลพญา            
30 48262   ด.ญ. ดวงรัตน์ ธิช่างทอง       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
31 48263   ด.ญ. ธนานันท์ สังข์เมือง       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
32 48264   ด.ญ. ปณิตา รัศมี       ก20919 สมาธิสร้างสุข 879
33 48265   ด.ญ. ปรัชญาพร จันทร์ต๊ะคำ       ก20919 สมาธิสร้างสุข 879
34 48266   ด.ญ. ปรียากร  เรียนเก่ง       ก20921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
35 48267   ด.ญ. ปรีลดา   สมุทรวงค์       ก20919 สมาธิสร้างสุข 879
36 48268   ด.ญ. ปานชนก พิชิตสันต์       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
37 48269   ด.ญ. พิมพ์ชนก รินเชื้อ       ก20923 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 711
38 48270   ด.ญ. พิมพ์มาดา ศิริวงค์       ก20919 สมาธิสร้างสุข 879
39 48271   ด.ญ. ภาสินี สิงห์แก้ว       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
40 48272   ด.ญ. ภิญญดา เครือปาละ       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
41 48273   ด.ญ. มีสุข ประทุมมัง       ก20925 English corner 859
42 48274   ด.ญ. วชิรานีย์ ประเสริฐศรี       ก20917 สังคม 415
43 48275   ด.ญ. สลิลทิพย์ เครือคำขาว       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
44 48276   ด.ญ. สุธาสินี เวียงไชย       ก20921 วงโยธวาทิต 610
45 48597   ด.ญ. อภิสรา ใสแจ่ม       ก20921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
46 48598   ด.ช. กันต์ธีรี เนตรวิศุทธ       ก20925 English on Movie 838