โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  1

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 47832   ด.ช. ไกลกังวล กันทะยศ            
2 47833   ด.ช. ชยานันท์ ผันผาย            
3 47834   ด.ช. ฐิติกุล พงษ์เพชร       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
4 47835   ด.ช. ณัฐภัทร มงคลกาวิล       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
5 47836   ด.ช. ธนกฤต ภูรินสวัสดิ์       ก20917 ประวัติศาสตร์ 405
6 47837   ด.ช. ธนภัทร เสรีประชารัตน์            
7 47838   ด.ช. นราวิชญ์ อินต๊ะงาม       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
8 47839   ด.ช. พงศภัค จิรเมธาธร            
9 47840   ด.ช. พสิษฐ์ ทำไธสง       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
10 47841   ด.ช. พูนทรัพย์ ทำว่อง       ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
11 47842   ด.ช. ภูผา ไชยรุ่งเรือง       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
12 47843   ด.ช. รังสินนท์ สุขโข            
13 47844   ด.ช. ศตพรรษ ใจละออ       ก20913 หมากรุก ม.ต้น 217
14 47846   ด.ช. อัจฉริยะ มิ่งเชื้อ       ก20923 การถ่ายภาพ 738
15 47847   ด.ญ. เขมจิรา เรือนแปง       ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
16 47848   ด.ญ. จิราพัชร์ กันต๊ะมา       ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733      
17 47849   ด.ญ. จิราพัชร มีสถาน       ก20917 สังคม 415
18 47850   ด.ญ. ชญาภา ขระเขื่อน       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
19 47851   ด.ญ. ชนมน รุ่งกิจเลิศสกุล       ก20927 แนะแนว 910
20 47852   ด.ญ. ชนิตา เครือสาร       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
21 47853   ด.ญ. ญาณิดา ธรรมสอน            
22 47854   ด.ญ. ฐิตาพร นาคอ่อน       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
23 47855   ด.ญ. ธนัชญา ตื้อยศ            
24 47856   ด.ญ. ธัญภัทชา สังข์สมบูรณ์       ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733 ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733      
25 47857   ด.ญ. นรมน แก้ววันดี       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
26 47858   ด.ญ. นัทธมน แตงแก้ว            
27 47859   ด.ญ. นันท์ชนัท ยศปินตา            
28 47860   ด.ญ. บุญสิตา ดวงสนม       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
29 47861   ด.ญ. ปณิตา กาวิชัย       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
30 47862   ด.ญ. ปรัชญาพร ลีลาศ            
31 47863   ด.ญ. พินทุ์สุดา ปินตาวงค์       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
32 47864   ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพย์มณี       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
33 47865   ด.ญ. ภัสพร บุญเป็ง       ก20923 ช่างในบ้าน ม.ต้น 733
34 47866   ด.ญ. มติมันต์ กะฐิน       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
35 47867   ด.ญ. วสิตา อินใจ       ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 747
36 47868   ด.ญ. วิชญาพร สีตาบุตร            
37 47869   ด.ญ. ศศิภา วงค์ทอง            
38 47870   ด.ญ. ศิริลักษณ์ ศรีไชยชนะ            
39 47871   ด.ญ. สิริกร สันเทพ            
40 47872   ด.ญ. สิริวรางค์ ว่องเบญจะ       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
41 47873   ด.ญ. สุวพัชร สัญญะเขื่อน            
42 47874   ด.ญ. อภิชญา ชูบาล            
43 47875   ด.ญ. เอมวิตรา วงค์บุญตัน