โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  9

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48921   ด.ช. กมลภพ โยมงาม       ก20923 งานใบตอง 731
2 48922   ด.ช. กฤษณ์ดนัย อุปละสืบ            
3 48923   ด.ช. คุณาวุฒิ ไชยวรรณ์       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
4 48924   ด.ช. ชวัลวิทย์ ดวงแก้ว            
5 48925   ด.ช. ชาญณรงค์ เป้าประกิจ       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
6 48926   ด.ช. ณัฐดนัย มุจรินทร์นาคา       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
7 48927   ด.ช. ณัฐนันท์ ทะโป       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
8 48928   ด.ช. ณัฐภูมิ หอมแก่นจันทร์       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
9 48929   ด.ช. ธนเทพ เทพศิริ       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
10 48930   ด.ช. ปวรปรัชญ์ หัวเพชร       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
11 48931   ด.ช. ปัณณทัต คำมีก้ำ       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
12 48932   ด.ช. ผลิตโชค กองคำบุตร       ก20921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
13 48933   ด.ช. ภควัฒน์ ตรีรัตน์       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
14 48934   ด.ช. ภัทรดนัย ศรีคำ       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
15 48935   ด.ช. ภัทรพล โนเเก้ว       ก20923 งานใบตอง 731
16 48936   ด.ช. ภาคิน หอมแก่นจันทร์       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
17 48937   ด.ช. ยศกร ธรรมยศ       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
18 48938   ด.ช. วิศวะ ลัดดาวงค์       ก20927 แนะแนว 910
19 48939   ด.ช. วีรภัทร สุภัทร์วัน            
20 48940   ด.ช. ศุภวัฒน์ ก๋าเงิน       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
21 48941   ด.ช. สิรวิชญ์ พรมแก้วงาม       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
22 48942   ด.ญ. กชพร บุษเนียร       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
23 48943   ด.ญ. กุลปรียา แว่นแก้ว       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
24 48944   ด.ญ. ชญานิศา ปณัยกานนท์       ก20915 Selected Topic สร้างสุข 316
25 48945   ด.ญ. ชญาษร ศรีวันชัย       ก20911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
26 48946   ด.ญ. ชรินทร์ทิพย์ ไชยอุปละ       ก20927 แนะแนว 910
27 48947   ด.ญ. ชวัลรัตน์ ทิพย์ทา       ก20915 Selected Topic สร้างสุข 316
28 48948   ด.ญ. ญาณิศา กุลธวงศ์วัฒนา       ก20915 Selected Topic สร้างสุข 316
29 48949   ด.ญ. ณัฏฐนิช ฝั้นแก้ว       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
30 48950   ด.ญ. ทิพกร วีระน้อย       ก20911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
31 48951   ด.ญ. ธัญสินี นันตาสืบ            
32 48952   ด.ญ. นันท์นภัส ตั้งประเสริฐ       ก20915 Selected Topic สร้างสุข 316
33 48953   ด.ญ. บุษยมาส ปิดกันภัย       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
34 48954   ด.ญ. พราวนภางค์ คำพิโล       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
35 48955   ด.ญ. พิชชภา รูปละออ            
36 48956   ด.ญ. พุทธรักษา รักชาติ       ก20923 ปักริบบิ้นแสนสวย 737
37 48957   ด.ญ. ภคปภา ด่านธนานุรักษ์       ก20927 แนะแนว 910
38 48958   ด.ญ. มนัชญา อุปละกูล       ก20915 Selected Topic สร้างสุข 316
39 48959   ด.ญ. หทัยรัตน์ เครือสุข       ก20915 Selected Topic สร้างสุข 316
40 48960   ด.ญ. อภิญญา อองกุลนะ       ก20927 แนะแนว 910
41 49394   ด.ช. ภัทรชัย บุญเฮง       ก20923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
42 49396   ด.ญ. จิดาภา สุขชัยบวร       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435