โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  8

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48881   ด.ช. จักรภัทร ตันตระกูล       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
2 48882   ด.ช. โชติยะ ขัดมัน       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
3 48883   ด.ช. ณพล อติวรรณาพัฒน์       ก20927 ลูกเสือเกียรติยศ 406
4 48884   ด.ช. ณัฐชนน ปัญญายาว       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
5 48885   ด.ช. ณัฐชนน เทพปัญญา       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
6 48886   ด.ช. ธนเชษฐ์ เตรียมแรง       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
7 48887   ด.ช. ธนันชัย สวยรูป            
8 48888   ด.ช. ธิติสรณ์ พิณวานิช       ก20919 กรีฑา 509
9 48889   ด.ช. ธีร์ธวัต ฤทธิ์สกุลชัย       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
10 48890   ด.ช. ปรินทร มีทอง       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
11 48891   ด.ช. พงศธร เป็งขวัญ       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
12 48892   ด.ช. ภัทรประชา ช่วงโชติชนาลัย       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
13 48893   ด.ช. วรัตถ์ แสนใจ       ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
14 48894   ด.ช. ศักย์ศรณ์ ทันยะ       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
15 48895   ด.ช. ศิรฉัตร กลมกลาง       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
16 48896   ด.ช. ศุภวิชญ์ คำภิระแปง       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
17 48897   ด.ช. สิปปราชญ์ สุขแก้ว       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
18 48898   ด.ช. สิริชัย ขจรสิทธิกุล       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
19 48899   ด.ช. สุรเดช ใจแก้วแดง       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
20 48900   ด.ช. อัยการ เบี้ยจรัส       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
21 48901   ด.ช. อิทธิรุ่ง เทพศิลป์       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
22 48902   ด.ญ. กนกรดา ปราเหนือ       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
23 48903   ด.ญ. กานต์ชุดา ชัยวงค์       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
24 48904   ด.ญ. กุลกนิษฐ์ สุทธรัตน์       ก20921 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด) ม. ต้น (ถนัดขวา) 606
25 48905   ด.ญ. ชฎาพร โมทิม       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
26 48906   ด.ญ. ณัฐนันท์ ธรรมปัญญา       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
27 48907   ด.ญ. ณิชาภัทร เพิ่มพูล       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
28 48908   ด.ญ. ณิชารีย์ สาลี       ก20923 งานปักและงานถัก 833
29 48909   ด.ญ. ธิษณามดี วิธุสุวรรณกุล            
30 48910   ด.ญ. นันท์นภัส เจริญจันทร์       ก20921 ดนตรีไทยพื้นเมือง 651
31 48911   ด.ญ. บุษย์น้ำทอง สุขศิริสายศร       ก20923 งานปักและงานถัก 833
32 48912   ด.ญ. ประติภา อินต๊ะคำ       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
33 48913   ด.ญ. ภคธีมา ภู่กิตติพันธ์       ก20923 งานปักและงานถัก 833
34 48914   ด.ญ. ภัทรนุช อุปอินทร์       ก20927 แนะแนว 910
35 48915   ด.ญ. สิริณัฎฐา จันทะวงค์       ก20913 คณิตศาสตร์ 224 ก20913 คณิตศาสตร์ 224      
36 48916   ด.ญ. สุธาสินี ใจสันกลาง       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
37 48917   ด.ญ. สุวรรณีย์ ปั้นกาญจนโต       ก20917 สังคม 415
38 48918   ด.ญ. หทัยชนก อินทะสืบ       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
39 48919   ด.ญ. อสมา แจ่มใส       ก20927 แนะแนว 910
40 48920   ด.ญ. ไอศิกา ปิงยา       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
41 49393   ด.ช. กฤตกร แสงใส       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
42 49395   ด.ช. บวรภพ ณ ลำปาง       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506