โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  7

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48841   ด.ช. กรกช อุ่นใจ            
2 48842   ด.ช. ก้องภพ ประพฤติชอบ       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
3 48843   ด.ช. กัมปนาท ถาน้อย       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
4 48844   ด.ช. จิรวัฒน์ พงศ์สุพัฒน์       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
5 48845   ด.ช. ชาคริต บุตรหมื่น       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
6 48846   ด.ช. ชินพัฒน์ สิงห์หล้า       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
7 48847   ด.ช. ชินภัทร หน่อแดง       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
8 48848   ด.ช. ณัฐพล คำภิระปาวงศ์       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
9 48849   ด.ช. ณัฐสิทธิ์ จันตา       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
10 48850   ด.ช. ตรัยกร รักษ์บำรุง       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
11 48851   ด.ช. ธนภัทร บุญส่ง       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
12 48852   ด.ช. นันทภพ อินทิยศ       ก20911 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 746
13 48853   ด.ช. นิติภูมิ วิเชียร       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
14 48854   ด.ช. ปฐมพชร ทองริว       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
15 48855   ด.ช. ปุญญาพัฒน์ จารุวุฒิพงค์       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
16 48856   ด.ช. พญาบุญ พุทธวงค์       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
17 48857   ด.ช. วรรธนัย ใจการ       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
18 48858   ด.ช. วิวรรธน์ จะวะนะ       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
19 48859   ด.ช. ศรุต ปิดตาฝ้าย       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
20 48860   ด.ช. อาณาจักร คำสุวรรณ       ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน ม.ต้น 435
21 48861   ด.ช. เอกธนัช สุขรัตน์       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
22 48862   ด.ญ. กชพร ลีละทีป       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
23 48863   ด.ญ. กมลพรรณ ศรีสว่าง       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
24 48864   ด.ญ. ชัชฎาพร ธาตุไชย       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
25 48865   ด.ญ. ชัญญณัฐญ์ กาแว่น       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
26 48866   ด.ญ. ชาลิสา ไชยคันธิยะ       ก20921 Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 655
27 48867   ด.ญ. ณัฐธิดา ไชยวุฒิ       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
28 48868   ด.ญ. ณัฐธิดา เทียบคุณ       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
29 48869   ด.ญ. ทศา อังศุธรรมทัต       ก20917 สาระความรู้ผ่านภาพยนตร์ ม. ต้น 419
30 48870   ด.ญ. เบญญาภา กระเสาร์       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
31 48871   ด.ญ. ปภัชญา นิติพงศ์       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
32 48872   ด.ญ. พรไพลิน เทียมเย็น       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
33 48873   ด.ญ. พรรณภิรา ปู่ย่า       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
34 48874   ด.ญ. พัชรินทร์ เครือน้อย            
35 48875   ด.ญ. พิมพ์ประภา คำปันบุตร       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
36 48876   ด.ญ. ภัควลัญชญ์ สุมา       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
37 48877   ด.ญ. เมธปิยา ทอนโพธิ์            
38 48878   ด.ญ. วรัณยา ยะทุ่งตัน       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
39 48879   ด.ญ. สุวิชาดา ใจอินทร์       ก20919 กรีฑา 509
40 48880   ด.ญ. อภิษฐา แก้วคำฟู       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
41 49391   ด.ญ. ณัฐภัสสร แก้วน้อย       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
42 49392   ด.ญ. สุจีรา คุ้มศรี       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505