โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  6

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48801   ด.ช. กฤษฏิ์ โสธนไพศาล       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
2 48802   ด.ช. เกื้อกิจ นานทิน       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
3 48803   ด.ช. จารุพล นุชนิยม       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
4 48804   ด.ช. ชิโณวาสน์ พิชิตพิชญ์       ก20913 A Math 232
5 48805   ด.ช. ชิษณุชา ตุ้ยสืบ       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
6 48806   ด.ช. ณภัทร ใจช่วย       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
7 48807   ด.ช. ณัฐชนน ทาเกษม       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
8 48808   ด.ช. ณัฐดนัย เรืองขำ       ก20923 Internet ม.ต้น 219
9 48809   ด.ช. ทัพพ์ทัด ป่าหลวง       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
10 48810   ด.ช. ธนพล อินธิมา       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
11 48811   ด.ช. ธนภัทร รินดวงดี       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
12 48812   ด.ช. ธนวิชญ์ ราชไชยา       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
13 48813   ด.ช. ธนาดุล ศรสายสุวรรณ       ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น(รับเอง+ทดสอบ) 228
14 48814   ด.ช. ปารมี จันทรวิทุร       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
15 48815   ด.ช. พงศกร กษีรธารา       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
16 48816   ด.ช. พีรวิชญ์ วิเชียรบรรจง       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
17 48817   ด.ช. ภูมินทร์ ฟองเเพร่       ก20925 เรารักโรงเรียน 822
18 48818   ด.ช. เลิศพิพัฒน์ ตันกาศ       ก20915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
19 48819   ด.ช. ศุภฤกษ์ สว่างทุกข์       ก20923 Internet ม.ต้น 219
20 48820   ด.ช. อชิระ แก้วจำรัส       ก20923 Internet ม.ต้น 219
21 48821   ด.ช. อริยพล พนะการ       ก20911 หนอนหนังสือ ม.ต้น 104
22 48822   ด.ญ. จรรยพร กันต๊ะมา       ก20927 แนะแนว 910
23 48823   ด.ญ. จิรพรรณ สืบตั๋น       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
24 48824   ด.ญ. ญนันทนิยา แปงใจ       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
25 48825   ด.ญ. ณฐวฤน สิงห์ทอง       ก20919 วอลเล่ย์บอล 505
26 48826   ด.ญ. ธนวรรณ วิลาวรรณ       ก20921 ขับร้อง ม.ต้น 609
27 48827   ด.ญ. บุญญาพร ก๋อนสืบ       ก20921 จิตอาสาศิลป์ 608
28 48828   ด.ญ. บุญฐิญา ศรีโศภน       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
29 48829   ด.ญ. บุณยานุช ซ้อนคำ       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
30 48830   ด.ญ. บูรณิมา จันทราภรณ์       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
31 48831   ด.ญ. ปพิชญา เครืออินต๊ะ       ก20927 แนะแนว 910
32 48832   ด.ญ. ประภารัศมิ์ กาจารี       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
33 48833   ด.ญ. ปลิตา พรมไชย       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
34 48834   ด.ญ. ภรณ์ชลินทร์ ตื้อตันสกุล       ก20927 แนะแนว 910
35 48835   ด.ญ. ลดาวดี จินดารัตน์       ก20927 แนะแนว 910
36 48836   ด.ญ. วิรดา มณีวรรณ            
37 48837   ด.ญ. วิราสินี คำภิระ       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
38 48838   ด.ญ. ษมากร กวินภูมิเสถียร       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
39 48839   ด.ญ. สุดาพร เขียวงาม       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
40 48840   ด.ญ. สุพิชฌาย์ จ๊ะถา       ก20913 คณิตศาสตร์ 224