โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  5

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48761   ด.ช. กวินท์ จิตรงาม       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
2 48762   ด.ช. จิตติพัฒน์ ชนะเจิดจรรย์       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
3 48763   ด.ช. จิรายุ ภูมิประเสริฐ       ก20927 แนะแนว 910
4 48764   ด.ช. เจษฎาภรณ์ สถาพร       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
5 48765   ด.ช. ชนธัญ วังเสมอ       ก20913 A Math 232
6 48766   ด.ช. ณภัทร ณ ลำพูน       ก20923 Internet ม.ต้น 219
7 48767   ด.ช. ทักษ์ศิวัช ศาตภิรมย์       ก20925 English corner 859
8 48768   ด.ช. ทักษ์สกุล เขื่อนสุวงค์       ก20925 English Speech ม.ต้น 832
9 48769   ด.ช. ปริญญา ธรรมวงค์       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
10 48770   ด.ช. ปวิช ศิวิมลฤทธิ์       ก20925 English corner 859
11 48771   ด.ช. มนัสนันท์ จันแปงเงิน       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304      
12 48772   ด.ช. มหาสมุทร ทิพย์วังเมฆ       ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
13 48773   ด.ช. รัฐภูมิ หอระดี       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
14 48774   ด.ช. วิศรุต อินตาทิพย์       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
15 48775   ด.ช. วีรวุฒิ วงศ์ตา       ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
16 48776   ด.ช. วุฒิกร นันทหน่อ       ก20923 การถ่ายภาพ 738
17 48777   ด.ญ. กมลชนก เทพมาลี       ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
18 48778   ด.ญ. กานต์พิชชา ปุณณภพพสิษฐ์       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
19 48779   ด.ญ. จิดาภา จำพุฒ       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
20 48780   ด.ญ. จิราพร นามโคตร       ก20925 English Speech ม.ต้น 832
21 48781   ด.ญ. ชนกนันท์ วงศ์หอคำ       ก20927 แนะแนว 910
22 48782   ด.ญ. ณัฐณิชา วงศ์ชุมภู       ก20927 แนะแนว 910
23 48783   ด.ญ. ทิพย์สุดา รัตนมณีอุดมเดช       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
24 48784   ด.ญ. ธิติธิดา สิทธิกูลนะ       ก20925 English Speech ม.ต้น 832
25 48785   ด.ญ. บุษราภรณ์ วงศ์เรือน       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
26 48786   ด.ญ. ปภาวี หาญกิติวัธน์       ก20927 แนะแนว 910
27 48787   ด.ญ. ปราชญ์ปรีญา ตามูล       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
28 48788   ด.ญ. ปัทมาภรณ์ ศรีสุข       ก20921 ศิลปะการแสดง 602
29 48789   ด.ญ. ปิยธิดา ขันคำตั้ง       ก20921 ศิลปะการแสดง 602
30 48790   ด.ญ. พิชามญชุ์ เกตุบำรุง       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
31 48791   ด.ญ. วิมลสิริ จันทร์พรหม       ก20917 ธนาคารเยาวชน ม.ต้น 414
32 48792   ด.ญ. ศศิณา เสวตวิหารี       ก20923 การถ่ายภาพ 738
33 48793   ด.ญ. ศศิวัณย์ ไพศาลทักษิน       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
34 48794   ด.ญ. ศิวารี ป้อมสุข       ก20925 English Speech ม.ต้น 832
35 48795   ด.ญ. สิธารัช กามาด       ก20923 จัดสวนในภาชนะ ม.ต้น 718
36 48796   ด.ญ. สิริกร เจียรวัฒนสวัสดิ์            
37 48797   ด.ญ. สุทธดา ใจตาบุตร       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
38 48798   ด.ญ. อชิรญา ทองกิจ       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
39 48799   ด.ญ. อรเทพิน ศรีระพงษ์       ก20923 นักสะสม ม.ต้น 116
40 48800   ด.ญ. เอมม่า โรส ไนแมน       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811