โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  4

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48721   ด.ช. กลินท์ กันอูป            
2 48722   ด.ช. ชนะโชติ สติแน่       ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
3 48723   ด.ช. ดิลเเลน ชนกันต์ เปเรรา       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
4 48724   ด.ช. ธนภูมิ วงษ์สุวรรณ       ก20923 เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 744
5 48725   ด.ช. นวพรรษ ปิงแก้ว       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
6 48726   ด.ช. บรรพต พรหมสาขา ณ สกลนคร       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
7 48727   ด.ช. ประภวิษณ์ พยัคฆินทร์       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
8 48728   ด.ช. เปรม ภักศิลป์       ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 334
9 48729   ด.ช. ภัทรพล พรมมินทร์       ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
10 48730   ด.ช. วรปรัชญ์ เชื้อทอง            
11 48731   ด.ช. วิจักษณ์ อำนาจศาล       ก20923 ช่างอุตสาหกรรม 734
12 48732   ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ วัชรธาดาพงศ์            
13 48733   ด.ช. ศิวกร นันทรักษ์       ก20923 คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 714
14 48734   ด.ช. ศุภวิชญ์ เขียวดี       ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
15 48735   ด.ช. สุณัฐสิษฐ์ เครือปาละ       ก20925 English corner 859
16 48736   ด.ญ. กัญญวรา โพธิ์ทอง            
17 48737   ด.ญ. กุลชา นามะสนธิ       ก20923 การถ่ายภาพ 738 ก20923 การถ่ายภาพ 738      
18 48738   ด.ญ. ขวัญมนัส คันธวังอินทร์            
19 48739   ด.ญ. จีระนันท์ วังจิระพันธ์       ก20923 การถ่ายภาพ 738
20 48740   ด.ญ. ณัฐธัญ จำปาทิพย์            
21 48741   ด.ญ. ณัฐนิช เจียรพินิจนันท์       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
22 48742   ด.ญ. ปรียาดา สวัสดี            
23 48743   ด.ญ. ไปรยา สุขสวัสดิ์       ก20915 พลังงานทดแทน 324
24 48744   ด.ญ. พชรธิดา ประสิทธิโชค       ก20913 A Math 232
25 48745   ด.ญ. พัทธ์ธีรา เรืองสา       ก20923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
26 48746   ด.ญ. พิชชาภา วงค์มี       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
27 48747   ด.ญ. พิชญาภัค ศรีไชยวงค์            
28 48748   ด.ญ. พิณทุสร จิตตมล       ก20913 A Math 232
29 48749   ด.ญ. พิมพ์ชนก จันทมล       ก20921 จิตอาสาศิลป์ 608
30 48750   ด.ญ. ภัทรมน พลติ๊บ       ก20913 A Math 232
31 48751   ด.ญ. ภัทรศินา เดชะหลอ       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
32 48752   ด.ญ. ภิชญาสิฬห์ สีเหลือง       ก20913 A Math 232
33 48753   ด.ญ. ภูริชา อ๊อดทรัพย์       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
34 48754   ด.ญ. สิริน พิบูลสุรการ            
35 48755   ด.ญ. สุทธิดา ส่วนสมพงษ์       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
36 48756   ด.ญ. สุประวีณ์ สินไชยภัทร       ก20925 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 816
37 48757   ด.ญ. สุพิชญา จารุทรรศน์       ก20923 พับกระดาษ ม.ต้น 309
38 48758   ด.ญ. สุพิชญา กาวงศ์       ก20919 เทเบิลเทนนิส 506
39 48759   ด.ญ. เอื้ออังกูร อินต๊ะวงศ์       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
40 48760   ด.ญ. ไอริณรยา พัฒนสิทธิ์