โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  3

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 48681   ด.ช. คณิศร สุภานัติ       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
2 48682   ด.ช. โชติพัฒนพงศ์ เทิดเบญจธร       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
3 48683   ด.ช. ณัฐธนเสฏฐ์ ฝั้นเต็ม       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
4 48684   ด.ช. ติณชญาวิชญ์ แก้วสัก       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
5 48685   ด.ช. ธนกฤต วะรังษี       ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 305
6 48686   ด.ช. ธนภัทร แก้ววิมล       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
7 48687   ด.ช. ธีรวัสส์ จันสุภาเสน       ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 128
8 48688   ด.ช. นนทพัทธ์ พุทธสอน       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
9 48689   ด.ช. ปิยดนัย รัศมิทัต       ก20927 แนะแนว 910
10 48690   ด.ช. ภัทรภูมิ เทพปันติ       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
11 48691   ด.ช. ไม้ต้น บุพชาติ            
12 48692   ด.ช. สรณัฐ พรมจักร์       ก20925 Puzzle words ม.ต้น 810
13 48693   ด.ช. สารัฐ อุตมา       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
14 48694   ด.ช. สุวรรณภูมิ จันทนะ       ก20927 แนะแนว 910
15 48695   ด.ช. อนลัส ทองสุข       ก20917 รักนิติศาสตร์ 410
16 48696   ด.ญ. เขมิสรา สอนแก้ว       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
17 48697   ด.ญ. ชนัญชิดา ทาแกง       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
18 48698   ด.ญ. ชนิภรณ์ แสงเมือง       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
19 48699   ด.ญ. ชวัลลักษณ์ กาวงศ์อ้าย       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
20 48700   ด.ญ. ญานิศา อำนาจปลูก       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
21 48701   ด.ญ. ณัฐฒ์ธัญพร สักลอ       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
22 48702   ด.ญ. ธัญญารัตน์ จันทริยาภรณ์       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
23 48703   ด.ญ. นงนภัส เหลืองธนะผล       ก20913 A Math 232
24 48704   ด.ญ. นภัทร คำเมืองใจ       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
25 48705   ด.ญ. นันทภัทร นาคะกุล       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
26 48706   ด.ญ. บุญรัตน์ เปียงชมภู       ก20913 A Math 232
27 48707   ด.ญ. บุรพร พันธ์กรกช       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
28 48708   ด.ญ. ปริตา กาสาย       ก20923 งานใบตอง 731
29 48709   ด.ญ. ปวันพัสตร์ อธิมาตรานนท์       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
30 48710   ด.ญ. พัทธ์ธีรา อุตมา            
31 48711   ด.ญ. ภคพร มงคลพันธ์       ก20923 การถ่ายภาพ 738
32 48712   ด.ญ. ภัทรลภา ธิดา       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
33 48713   ด.ญ. ภัทรศิณีย์ วิลาวัลย์       ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
34 48714   ด.ญ. วรรณกร ทะยาหมอ       ก20925 Crossword Games ม.ต้น 805
35 48715   ด.ญ. วาริศา เมืองศรี            
36 48716   ด.ญ. ศิริกาญ แก้วมา       ก20911 ทักษะภาษาไทย 126
37 48717   ด.ญ. สุพัชชา วงศ์ปันติ       ก20913 คณิตศาสตร์ 224
38 48718   ด.ญ. อริสา ณ ลำปาง       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811
39 48719   ด.ญ. อัญชสา สิริจิระพงศ์       ก20913 A Math 232
40 48720   ด.ญ. อุสิชา นาละออง       ก20923 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 811